Scroll Top

Dit område

Er dit behov inden for
REGION

360 grader rundt om medarbejder og borger

S.T.O.P. tilbyder tryghedsskabende personale til social- og sundhedsområdet, samt indenfor demens og handicapområdet.

For S.T.O.P.  er det vitalt at både borgere og personale har tryghed og trivsel i hverdagen. Det gør vi ved at have fleksibilitet i alle led. For S.T.O.P. er kvaliteten af det, vi leverer vigtig, både for den enkelte borger men også for personalet, vi udfører opgaven til. Vores faglige tilgang indbefatter bl.a. effektmålinger. Det giver kvalitet i hverdagen. Vi tilbyder høj faglighed og veluddannede undervisere til specialområdet.

Skab tryghed med Pædagogisk Sikkerhed®

Pædagogisk Sikkerhed® taler ind i jeres nuværende teoretiske afsæt, hvad end dette måtte være LA2®, KRAP, Neuropædagogik, eller noget helt fjerde.

Pædagogisk Sikkerhed® handler nemlig om dét I har brug for.

Omdrejningspunktet i Pædagogisk Sikkerhed® er Menneskesynet. Det handler om balance/ubalance set fra både borger- og personale perspektivet.

DET VI KAN HJÆLPE MED:
Demens
Vi er fuldt ud bevidste om, det faktum at demens er en svær diagnose at håndtere. Det gælder både for pårørende og plejepersonalet, men i særdeleshed også for den ramte. Derfor arbejder vi, i vores indsatser på demensområdet, altid med personcentreret omsorg, ud fra Kitwood-blomsten.
Pædagogisk sikkerhed®
Pædagogisk Sikkerhed er S.T.O.P. egen metodetilgang, udviklet ud fra et behov om at kunne hjælpe borgere med en udadreagerende adfærd, som gør personalet utrygge. En udfordrende adfærd, som personalet ikke har redskaber og færdigheder til at kunne varetage.
Special pædagogisk støtte
S.T.O.P. tilbyder støtte, pleje og omsorg til borgere i eget hjem eller botilbudslignende tilbud, hvor der er behov for et fagligt personale med ekspertise i konfliktnedtrapning. Med Specialpædagogisk Støtte, tager vi over på den særlige indsats.
S.T.O.P. Vikar Total
S.T.O.P. Vikar Total er til indsatser omkring konkrete borgere, hvor S.T.O.P. udgør den samlede personalegruppe. Med S.T.O.P. Vikar Total, giver vi dig et fast vikarteam, der har de fornødne kompetencer og erfaring til at tage over på den svære indsats.
S.T.O.P. Vikar
Til indsatser omkring konkrete borgere, i en eksisterende personalegruppe, tilbyder S.T.O.P. vikar støtte. Vores vikarer kommer alle med stor erfaring fra socialområdet, og har et stærkt fagligt fundament, bygget på socialpædagogiske metoder, personcentreret omsorg og Afstemt pædagogik.
Pædagogisk Sikkerhedsindsats
Vores personale er fagligt uddannede samt med bred erfaring i at håndterer tilfælde af eskalerende konflikter. Vi har øje for at skabe tryghed i kaos samt sikre at konfliktniveaet ikke optrappes. Pædagogisk Sikkerhedsindsats, er til jer, der har brug for en tryghedsskabende funktion.
LANDSDÆKKENDE

VI DÆKKER HELE LANDET – OGSÅ BORNHOLM

Er dit behov inden for
KOMMUNE

360 grader rundt om medarbejder og borger

S.T.O.P. tilbyder tryghedsskabende personale til social- og sundhedsområdet, samt indenfor demens og handicapområdet.

For S.T.O.P. er kerneopgaven borgeren, samtidig med at vi brænder for at sikre trivsel og tryghed for personalet. Vi arbejder med daglig dokumentation i de ønskede journaldokumenter og afholder løbende møder. Det bevirker at vi overholder økonomi, tidsramme, samt sikrer den borgernære relation. Du får et veluddannet personale, der altid er parat til at løse en given udfordring og minimere kompleksiteten.

Skab tryghed med Pædagogisk Sikkerhed®

Pædagogisk Sikkerhed® taler ind i jeres nuværende teoretiske afsæt, hvad end dette måtte være LA2®, KRAP, Neuropædagogik, eller noget helt fjerde.

Pædagogisk Sikkerhed® handler nemlig om dét I har brug for.

Omdrejningspunktet i Pædagogisk Sikkerhed® er Menneskesynet. Det handler om balance/ubalance set fra både borger- og personale perspektivet.

01.
Hvem er s.T.O.P.?

S.T.O.P. (Sikkerhed – Tryghed – Omsorg – Pædagogik) er en privat virksomhed der siden 2005, har hjulpet borgere med svære udfordringer, og personalet på institutioner og bosteder, til at få en tryggere hverdag og ekstra støtte til svære opgaver. Vi hjælper på indsatser i hele Danmark.

02.
HVAD LAVER VI?

S.T.O.P. tilbyder dygtige vikarer – alle med erfaring fra socialområdet, og et stærkt fagligt fundament. Vi tilbyder ligeledes kurser og undervisning til leder- og personalegrupper, i bl.a. konflikthåndtering, Pædagogisk Sikkerhed®, Nænsom Magtanvendelse®
og Skånsom Nødværge®

03.
Hvad er vores mål?

Hos S.T.O.P. arbejder vi målrettet på at skabe en langtidsholdbar løsning, som giver tryghed for alle. Vi hjælper ved at “samle” på fagligt dygtige mennesker, som brænder for at hjælpe udsatte borgere i samfundet, og for at skabe højere livskvalitet, tryghed og nærvær, for både borgere og personale.

Pædagogiske metoder

Læs om anvendte pædagogiske metoder

 

Er dit behov inden for det
PRIVATE

360 grader rundt om medarbejder og borger

I S.T.O.P tilbyder vi tryghedsskabende personale, der kan træde til både når konflikter[1] skal forebygges, deeskaleres eller der skal undervises. Du bliver mødt af høj faglighed og engageret personale. Derved sikrer vi at du hurtigst muligt kan vende tilbage til en tryg hverdag.

Vores arbejdstilgang er Pædagogisk Sikkerhed®. Denne tilgang er udviklet af vores direktør og grundlægger Michael Neigaard.

Skab tryghed med Pædagogisk Sikkerhed®

Pædagogisk Sikkerhed® taler ind i jeres nuværende teoretiske afsæt, hvad end dette måtte være LA2®, KRAP, Neuropædagogik, eller noget helt fjerde.

Pædagogisk Sikkerhed® handler nemlig om dét I har brug for.

Omdrejningspunktet i Pædagogisk Sikkerhed® er Menneskesynet. Det handler om balance/ubalance set fra både borger- og personale perspektivet.

 

[1] Definition på konflikt:

Ordet udspringer af latin: sammenstød/slå. Konflikt som begreb dækker en mangfoldighed af fx psykiske, arbejdsmæssige og organisatoriske uenigheder. Disse konflikter kræver teknikker, hvor der skelnes mellem personlige og sociale konflikter, idet oprindelse og håndtering er forskellig. Årsagen til de personlige konflikter skal søges intra-personligt og dermed håndteres socialterapeutisk. Sociale konflikter søges løst igennem b.la. vejledning, forhandling og i sidste ende nødværge og magtanvendelse.

Specialpædagogisk Støtte
§85

STOP tilbyder støtte, pleje og omsorg til borgere i eget hjem eller botilbudslignende tilbud, hvor der er behov for et fagligt personale med ekspertise i konfliktnedtrapning. Vi skaber holdbare løsninger sammen med det øvrige personale for den enkelte borger. 

Tryghed & Støtte i hverdagen

STOPs faste team omkring borgeren overtager alle forpligtigelser. Det er bl.a. dagsstruktur/skema, ADL træning, hjælp til udarbejdelse af budget, kontakt til sundhedspersonale og støtte/vejledning. Vores faglige ledere deltager i alle møder omkring borgeren og samarbejdet er i højsæde. Det gøres ud fra konstruktiv feedback og en gensidig, åben dialog således at vi kan monitorere indsatsen efter ønske.

Autonomi i højsæde

Gennem individuelle tilrettelagte og målrettede indsatser udvikler vi borgerens autonomi og præmisser til at mestre hverdagslivet. Støtten tilrettelægges fleksibelt og ud fra borgerens individuelle behov, ressourcer og mål. Vi motiverer i størst mulig autonomidannelse og understøtter i strukturering og planlægning af små selvstændige opgaver. Et eksempel kan være at arbejde langsigtet med misbrugsbehandling, men kortsigtet med nedbringelse af dagsdosis alkohol/indtagelse af antabus. Borgeren motiveres til at kunne planlægge, strukturere, igangsætte og udføre opgaven så selvstændigt som muligt.

mestring & metode

Praktisk pædagogisk støtte er særligt tilrettelagt ud fra borgerens individuelle ressourcer og behov. Vi anvender motiverende samtaler med borgeren omkring ressourcer og behov med henblik på at opnå størst mulig mestring i eget liv. Vi har fokus på triggere i hverdagen samt trivsel således at vi forebygger voldsomme og ukonstruktive episoder. Det gør vi bl.a. med mestringsskemaer i åben dialog. Borgerens skema indeholder valide succesfyldte motivationselementer. Indsatsen bliver tilrettet løbende og efter aftale.

S.T.O.P. Vikar
§85, 104, 105, 107 & 108

Vores medarbejdere har min. 2 års praksiserfaring samt certificering. Indsatsen bliver altid løst med høj faglighed. Du kan forvente håndtering af alle former for udfordrende adfærd.

Rammen

S.T.O.Ps medarbejdere udgør en del af en eksisterende personalegruppe omkring en konkret indsats i din eksisterende ramme. Denne type indsats kan også benyttes pga. sygemelding, barsel eller ferie i personalegruppen.

Kompetencekompleksiteten for vores medarbejdere afsøges, hvorefter medarbejdere udvælges til at indgå i det faste rul. Herefter koordineres planer således, at forventningerne til de borgerrettede forløb afstemmes. Vi evaluerer løbende.

Tryghed & Støtte

Vi tager udgangspunkt i den pædagogiske handleplan eller plejeplan. Derudover er vi opmærksomme på at aflæse relevante signaler i sprogbrug, stemmeføring, kropssprog og adfærd. Vores viden om aktuelle triggere og tegn på ændring i dagligdagen gør at vi hurtigt kan støtte i hverdagen.

Konflikthåndtering

Vi anvender relevante metoder og redskaber i et grundigt og helhedsorienteret samarbejde til forebyggelse og mestring af situationer, der vil kunne udvikle sig til konflikter. Vi afdækker og beskriver ud fra borgerens perspektiv, medarbejderens perspektiv samt et metaperspektiv. Med udgangspunkt heri, kan der forebygges og videre støttes i at udvikle gode trivsels- og mestringsstrategier.

Vikar Total
§85, 104, 105, 107 & 108
Tryghed & Stressdæmpning

Går personalet rundt med en følelse af stress og utryghed overfor en konkret borger på arbejdspladsen kan STOP genskabe trygheden ved at overtage kerneopgaven i en periode. Den ekstra ro giver fokus til de øvrige borgere, mulighed for kompetenceløft til den faste stab eller at borgerens sag revisiteres. STOP tilvejebringer stressdæmpende strategier ud fra aftalte planer og skemaer.

Mens forløbet pågår, vil der være mulighed for at tilkøbe et undervisningsmodul i anerkendte konflikthåndteringsstrategier til forebyggelse og recidiv til personalet.

Konflikthåndtering

Vores medarbejdere har de korrekte faglige kompetencer til at kunne indgå i løsningen af denne specialopgave. De er gearede til nærved-episoder og voldsomme episoder. Dette betyder at de i den enkelte situation har redskaberne til at forebygge og håndterer episoden for borgeren. Vi har særligt fokus på socialretlige redskaber og lovgivningen om magtanvendelserne.

Vi benytter risikovurderingerne BVC og Trafiklys (Blinklys). Disse benyttes i dialog og refleksion med borgeren og borgerens team. Metoderne Afstemt Pædagogik, Low Arousal samt Pædagogisk Sikkerhed™ benyttes i det urodæmpende arbejde og tager afsæt i den aktuelt opståede situation.

Valg af metode tager afsæt i konkrete faglige vurderinger i samråd med tilbudsleder og justeres løbende.

Pædagogisk Sikkerhedsindsats
§85, 104, 105, 107 & 108
Forebyggende og rehabiliterende

Vi arbejder forebyggende og rehabiliterende i den enkelte situation. Opgaven sammensættes i teams til den enkelte opgave. Teamet er specialiserede i metoder og strategier til eskalerende konflikter. Der er fokus på metoder og strategier til både borger og personaleinddragelse. Det bevirker at vi er i stand til at vurderer behov, forudsætninger og ressourcer hurtigt og effektivt. Vores metoder er evidensbaserede, og omfatter Pædagogisk Sikkerhed™, LA2 og Trafiklysmodellen.

Din tryghed

Vores WHY er, at det skal være trygt og sikkert for dig at færdes hver dag. Det kræver gensidig tillid, åbenhed og en stærk relation mellem dig, borgeren og os. Det er din tryghed. Samspil og forandring er i højsæde. Vi ruster dig til at kunne selv, også når vi ikke længere er til stede.

Konflikthåndtering

Vi tager udgangspunkt i borgerens foreliggende plan til konflikthåndtering. Det skaber ensartethed og de bedste muligheder for analyse og forebyggelse. Metoden BVC, eller trafiklysmodellen er hyppigst anvendt til score og kan omfatte lærings, refleksions- og fokusspørgsmål.

pædagogisk samarbejde

I fællesskab afklares behov og formål således at alle føler sig trygge, selv i de sværeste konfliktsituationer. Vores personale er garant for at borgeren føler sig tryg, set og hørt på et ligeværdigt niveau i den pædagogiske indsats. Det indarbejdes i vores mål- og metodebeskrivelse, hvilket skaber konsensus og målrettethed. Derved sikrer vi altid den tryghedsskabende indsats.

Referencer

Det fortæller tidligere kunder

Persondatapolitik
Når du besøger vores hjemmeside, kan den gemme oplysninger gennem din browser fra specifikke tjenester, normalt i form af cookies. Her kan du ændre dine privatlivspræferencer. Bemærk venligst, at blokering af nogle typer cookies kan påvirke din oplevelse på vores hjemmeside og de tjenester, vi tilbyder.