Scroll Top

Generelle betingelser

Generelle Betingelser for S.T.O.P. A/S

Parterne

S.T.O.P. A/S (herefter benævnt som “S.T.O.P.”) og brugervirksomheden af ydelsen, offentlig eller privat, (herefter benævnt som “Kunden”).

Generelt

 1. De generelle betingelser er gældende for alle aftaler, som S.T.O.P. indgår med sine kunder vedrørende ydelser. Særskilte aftaler, herunder men ikke begrænset til specialopgaver, indgået mellem parterne har forret for de generelle betingelser.
 2. Skriftlige samarbejdsaftaler mellem S.T.O.P. og Kunden kan opsiges med én måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, medmindre andet er specifikt aftalt med Kunden.
 3. Kundens opsigelsesvarsel af igangværende kortvarige ydelser/opgaver, som ikke følger en skriftlig samarbejdsaftale, er på mindst 6 timer forud for vagtens påbegyndelse. Dette gælder også, hvis der skal ske ændringer på vagten.
 4. Ved akut opstået sygdom eller øvrige akutte fraværsårsager hos medarbejderen, vil S.T.O.P. efter bedste evne finde en anden medarbejder til opgaven, men S.T.O.P. kan dog ikke garantere, at der kan findes en anden medarbejder. Kunden kan ikke kræve nogen form for godtgørelse eller kompensation af S.T.O.P., hvis det ikke er muligt for S.T.O.P. at finde en anden medarbejder.

Kundens Forpligtelser

 1. Kunden har den fulde instruktionsbeføjelse og instruktionspligt samt tilsyns- og kontrolmyndighed over for medarbejderen. Derfor er det Kundens ansvar at sikre, at medarbejderen er dækket af lovmæssig arbejdsskade- og ansvarsforsikring.
 2. Kunden er endvidere forpligtet til at stille eventuelle påkrævede værnemidler til rådighed, og det er Kundens ansvar at sørge for, at medarbejderen har det fornødne kendskab til materialer, maskiner etc. og de dertilhørende sikkerhedsforskrifter.
 3. Kunden er forpligtet til at sikre, at arbejdsforholdene for medarbejderen er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige og i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, arbejdsmiljøloven, diskriminationsloven og ligebehandlingsloven. Kunden er endvidere forpligtet til at udarbejde en APV i overensstemmelse med gældende lovgivning for de arbejdsforhold, som medarbejderen arbejder under.
 4. Såfremt Kunden er nødsaget til at ændre arbejdsforholdene efter ydelsen/opgavens påbegyndelse, skal Kunden straks skriftligt underrette S.T.O.P. herom.
 5. I det omfang Kunden ikke har afgivet korrekte og/eller fyldestgørende oplysninger, og S.T.O.P. som følge heraf måtte blive påført omkostninger (f.eks. bøde, godtgørelse og/eller ekstrabetaling til medarbejderen), kan S.T.O.P. kræve sådanne omkostninger betalt af Kunden.
 6. Kunden er endvidere forpligtet til at informere S.T.O.P. om alle indberetningspligtige goder, som ydes til medarbejderen, idet S.T.O.P. som arbejdsgiver er ansvarlig for indberetning af disse til SKAT.

Kundens Oplysningsforpligtelser

 1. S.T.O.P. skal – som en service – gøre opmærksom på, at Kunden som følge af lovgivning har følgende forpligtelser over for medarbejderen:
  • Medarbejderen skal have adgang til Kundens kollektive faciliteter og goder, for eksempel kantine, børnepasning, frugtordning, massageordning, parkeringsplads, hjemmearbejdsplads, transportfaciliteter, adgang til motionsrum eller lignende. Det gælder dog ikke, hvis forskelsbehandling objektivt kan begrundes, f.eks. hvis det vil være uforholdsmæssigt udgiftskrævende eller forbundet med betydelige praktiske vanskeligheder. Der gælder de samme anciennitetskrav, som der måtte gælde i forhold til Kundens egne ansatte.
  • Kunden skal informere lønmodtagerrepræsentanterne om virksomhedens brug af medarbejdere fra S.T.O.P.

Ansættelse af Medarbejdere fra S.T.O.P.

 1. Forholdet mellem Kunden og S.T.O.P. er reguleret af vikarloven, hvilket betyder at såfremt Kunden ansætter en S.T.O.P. medarbejder eller på en anden måde indgår aftale om et samarbejde med en S.T.O.P. medarbejder, er Kunden forpligtet til at betale S.T.O.P. et jobformidlingshonorar. Forpligtelsen gælder i en periode fra ydelsens/opgavens startdato til 12 uger efter medarbejderens fratrædelse hos Kunden. Ved fratrædelse forstås den dag, hvor medarbejderens ydelse/opgave udløber, uanset om arbejdsforpligtelsen er ophørt på et tidligere tidspunkt.
 2. Jobformidlingshonoraret udgør et engangsbeløb, hvis størrelse opgøres på følgende måde:
  • Indenfor 2 ugers ydelse/opgave: 15 % af medarbejderens årsløn
  • Mellem 2 og 4 ugers ydelse/opgave: 14 % af medarbejderens årsløn
  • Mellem 4 og 8 ugers ydelse/opgave: 12 % af medarbejderens årsløn
  • Mellem 8 og 12 ugers ydelse/opgave: 10 % af medarbejderens årsløn

  1 uge beregnes som 37 timer. Priserne er eksklusive moms.

 3. Er der tale om en tidsbegrænset ansættelse af medarbejderen, forhandles jobformidlingshonoraret konkret mellem S.T.O.P. og Kunden.
 4. Jobformidlingshonoraret forfalder til betaling, når endelig ansættelseskontrakt mellem Kunden og medarbejderen er underskrevet. Betingelserne for betaling følger punkt 3.

Betaling og Fakturering

 1. Der sker fakturering for det antal timer, som S.T.O.P. i henhold til den for ydelsen gældende overenskomst er forpligtet til at betale medarbejderen. Kørsel faktureres med statens takster, aktuelt 3,79 kr. pr. km. (2024). Der kan maksimalt faktureres for 100 km pr. vagt.
 2. Hvis Kunden har bestilt en akutvagt med under 4 timer til vagtens begyndelse, betales medarbejderen dobbelt løn, og Kunden faktureres således dobbelt for disse akutvagter. Kunden gøres opmærksom herpå inden accept af bestilling af en akutvagt.
 3. S.T.O.P. udsteder faktura baseret på antal godkendte arbejdstimer udført af medarbejderen. Betalingsbetingelsen er 14 dage.
 4. Renter ved for sen betaling betales fra forfaldsdagen som fastsat af S.T.O.P. efter reglerne i Renteloven.
 5. Priser reguleres årligt pr. 1. januar, hvor der også tages hensyn til overenskomstmæssige og lovmæssige omkostninger.
 6. Eventuelle ekstraordinære prisstigninger som følge af væsentlige ændringer, der er foranlediget af f.eks. lov- eller overenskomstmæssige ændringer eller i samarbejde med Kunden, varsles skriftligt af S.T.O.P. med 10 kalenderdage. Ændringerne træder herefter i kraft uden yderligere varsel.
 7. Hvis der i forbindelse med udførelsen af arbejdet hos Kunden rejses et eventuelt krav mod S.T.O.P. fra medarbejderen, som følge af gældende lovgivning, har S.T.O.P. fuld regres mod Kunden.

Tavshedspligt

 1. S.T.O.P. er forpligtet til at pålægge sine egne fastansatte medarbejdere og tilknyttede medarbejdere en tavshedspligt med hensyn til samtlige Kundens forretningsanliggender.
 2. Parterne er underlagt tavshedspligt i forhold til de informationer, parterne modtager, erfarer og tilegner sig ved den anden parts virksomhed, med forbehold for begrænsninger som følge af offentlighedsloven og forvaltningsloven. Forpligtelsen gælder så længe oplysningerne har karakter af erhvervshemmeligheder jf. lov om erhvervshemmeligheder og markedsføringsloven. Begge parter er forpligtet til at overholde tavshedspligten i medfør af bestemmelserne i straffeloven.

Ansvarsbegrænsning

 1. S.T.O.P. og Kunden er erstatningspligtige overfor hinanden i henhold til dansk rets almindelige regler.
 2. Parterne er ikke i noget tilfælde ansvarlig for den anden parts driftstab, tabt fortjeneste, følgeskader, forretning, goodwill eller andre direkte eller indirekte økonomiske omkostninger, tab af fortjeneste, påløbne udgifter eller bodsomkostninger, skade eller udgifter af enhver art, som er opstået under eller i forbindelse med denne aftale. Foranstående begrænsninger gælder kun, såfremt tabet ikke kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlige forhold hos den skadevoldende part.

Immaterielle Rettigheder

Eventuelle immaterielle rettigheder, der måtte være blevet skabt af medarbejderen som led i udførelsen af en opgave hos Kunden, tilkommer Kunden uden yderligere beregning. Sådanne rettigheder overgår til Kunden, når fuld betaling for ydelserne mv. er erlagt.

Lovvalg og Værneting

 1. Enhver fortolkning, præcisering og udfyldelse af disse betingelser samt enhver tvist mellem S.T.O.P. og Kunden i øvrigt, er underlagt dansk ret.
 2. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, herunder tvister vedrørende aftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved retten i Viborg.
Persondatapolitik
Når du besøger vores hjemmeside, kan den gemme oplysninger gennem din browser fra specifikke tjenester, normalt i form af cookies. Her kan du ændre dine privatlivspræferencer. Bemærk venligst, at blokering af nogle typer cookies kan påvirke din oplevelse på vores hjemmeside og de tjenester, vi tilbyder.