Scroll Top

Socialpædagogisk støtte

SOCIALPÆDAGOGISK STØTTE

Udvikling for borger og personale

SOCIALPÆDAGOGISK STØTTE – ALLE UDFORDRINGER I ALLE FASER

Fleksibilitet og Pædagogisk Sikkerhed: Vores Fundament

Hos S.T.O.P. Pædagogisk Sikkerhed® udgør vores koncept “Pædagogisk Sikkerhed®” grundstenen i vores arbejde. Dette koncept er nøglen til vores store fleksibilitet og evne til at imødekomme alle typer udfordringer i socialpædagogisk arbejde. Ved at kombinere sikkerhedstænkning fra livvagtens verden med dybdegående socialpædagogiske metoder, skaber vi en unik synergi, hvormed vi kan hjælpe ved alle typer udfordringer – fra de mest udfordrende til de mest skrøbelige situationer.

Gør en Forskel for Både Borger og Personale

Når vi har en indsats, hvor vi indgår i socialpædagogisk støtte i et fast team omkring en borger, så gør vores tilgang gør en afgørende forskel i hverdagen for både borger og personale. Ved at tale ind i borgerens virkelighed og ressourcer, skaber vi en dybere forståelse og et stærkere samspil, som fremmer både tryghed og udvikling. For personalet betyder det en arbejdsdag, hvor sikkerhed og trivsel går hånd i hånd, og hvor de er rustet til at håndtere enhver situation med tillid og kompetence.

Tilpasset Støtte i Alle Faser

Vores fleksible tilgang betyder, at vi kan være med i alle faser af en indsats – lige fra den indledende vurdering til den løbende støtte samt optræning. Vi forstår vigtigheden af at tilpasse vores metoder til den enkelte borgers unikke behov og situationer, hvilket gør os i stand til at arbejde med et bredt spektrum af udfordringer. Denne tilpasningsevne sikrer, at borgeren oplever en mærkbar og positiv forskel i deres dagligdag. Klik her – for at komme til vores forside

Her kan du læse mere om et udpluk af vores ydelser:

Specialiserede Ydelser

Her ser du Denis. Denis Quvang er udførechef hos S.T.O.P. A/S. I dette 59 sekunders videoklip, kan du møde Denis som fortæller kort og præcis, hvad der gør os anderledes.

Michael Neigaard underviser socialpædagogiske støtte medarbejdere i affektudbrud.

Michael Neigaard underviser Socialpædagogiske Støttemedarbejdere i Affektudbrud.

KURSUS I KONFLIKTHÅNDTERING?

Vi er specialister i at forebygge udadreagerende adfærd, ved hjælp af vores konflikthåndtering og skånsom nødværge.

Vi underviser i at passe på sig selv, stadig med fokus på omsorg og tryghed for borgeren. Personalet skal sikkert hjem, hver dag og borgeren skal trives og have tryghed. Klik for at læse mere om vores kurser.

HVAD ER SOCIALPÆDAGOGISK STØTTE?

Socialpædagogisk støtte er en vital tilgang inden for social- og sundhedssektoren, som fokuserer på at støtte og udvikle enkeltpersoner med særlige behov, udfordringer eller handicaps. Denne støtteform er dybt forankret i principperne om menneskelig forståelse, respekt og individuel tilpasning.

Individuel Tilgang

Kernen i socialpædagogisk støtte er at anerkende hvert individs unikke situation og behov. Det indebærer en dybdegående forståelse af den enkeltes livshistorie, personlighed, styrker og udfordringer. Denne tilgang sikrer, at støtten er tilpasset til den enkeltes specifikke behov og mål.

Relation og Kommunikation

Relationer og kommunikation er afgørende i socialpædagogisk arbejde. At opbygge stærke, tillidsfulde relationer er nøglen til at engagere og støtte individer effektivt. Kommunikationen skal være empatisk, respektfuld og tilpasset individets forståelsesniveau og præferencer, hvilket hjælper med at skabe en følelse af sikkerhed og tillid.

Udvikling og Empowerment

Socialpædagogisk støtte fokuserer ikke kun på at imødekomme umiddelbare behov, men også på at fremme langsigtede udviklingsmål. Dette inkluderer at styrke individets evner og selvhjulpenhed, at fremme selvstændighed, samt at støtte sociale og praktiske færdigheder. Målet er at empower’e den enkelte til at opnå en højere grad af selvbestemmelse og livskvalitet.

Samarbejde og Netværksarbejde

Effektiv socialpædagogisk støtte kræver samarbejde med et bredt netværk, herunder familie, venner, fagprofessionelle og andre relevante parter. Et stærkt netværk sikrer en helhedsorienteret tilgang og støtter den enkeltes integration i samfundet.

Fleksibilitet og Tilpasningsevne

Socialpædagogisk støtte skal være fleksibel og tilpasse sig skiftende behov og situationer. Det kræver en løbende vurdering og justering af støtten, så den altid matcher individets aktuelle livssituation og udvikling.

Sikkerhed og Trivsel

En central del af socialpædagogisk støtte er at sikre sikkerhed til personer med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det omfatter at skabe et trygt miljø, hvor den enkelte kan udtrykke sig og udvikle sig uden frygt for skade eller misforståelser. Samtidig lægges der vægt på at fremme trivsel gennem positive oplevelser og aktiviteter.

Socialpædagogisk støtte – Konklusion

Socialpædagogisk støtte er en multidimensional og dybt menneskecentreret praksis. Den baserer sig på principper om empati, respekt og individuel tilpasning for at fremme selvstændighed, udvikling og velbefindende hos individer med særlige behov. Gennem denne tilgang kan socialpædagogisk støtte bidrage betydeligt til at forbedre livskvaliteten for de mennesker, den tjener.

Klik her – for at finde information om servicelovens paragraf 85 (§ 85)

VORES YDELSER

Vi er specialister Social- & Specialpædagogisk arbejde, hvilket vi bringer ind på flere områder.

Det er bl.a. Demensområdet, Social & Psykiatri, Skole, forsorg. Klik for at læse mere.

SOCIALpædagogisk Støtte – case

S.T.O.P varetager 2 borgere i eget hjem i en §85 foranstaltning. Her arbejdes der med fokus på praktisk hjælp i hverdagen i form af, lægebesøg, kontakt til netværk og lign. Ligeledes er der hjælp til indkøb og rengøring. Der udarbejdes struktur for ugens dage og der arbejdes med udgangspunkt i de enkeltes særlige sociale problemer. Fx via jeg-støtte eller strukturende fysiske redskaber.

Der er løbende kontakt til b.la. misbrugsbehandler og relevante kommunale instanser.

Den tilknyttede Faglige Leder har løbende kontakt til myndighed, og koordinerer den daglige indsats i samarbejde med denne. Socialisering og samtaler er i højsæde. Der arbejdes ud fra en tese om at den god tillidsfulde relation skal bære et konstruktivt samarbejde borger og personale imellem. 

SOCIALPÆDAGOGISK STØTTE & LIVSMESTRING

Socialpædagogisk støtte er afgørende for at fremme livsmestring hos individer, der konfronteres med sociale, emotionelle eller adfærdsmæssige udfordringer. Dette inkluderer at udvikle nødvendige færdigheder for at navigere i hverdagens kompleksiteter, øge selvstændighed og forbedre evner inden for kommunikation og relationer.

Denne form for støtte lægger vægt på at udvikle individets evne til effektivt at etablere og vedligeholde relationer, hvilket er kritisk for at skabe og opretholde meningsfulde sociale forbindelser og fungere succesfuldt i samfundet. Dette opnås gennem at støtte individer i at træffe egne beslutninger og udvikle praktiske færdigheder til daglige aktiviteter, hvilket er essentielt for at øge selvtillid og selvrealisering.

Socialpædagogisk støtte omfatter også at tilbyde emotionel støtte og hjælpe individer med at udvikle selvindsigt, herunder strategier til at håndtere stress og frustrationer samt udvikle en forståelse for egne følelser og reaktioner. En anden vigtig facet er fokus på problemhåndtering og konfliktløsning, hvilket udstyrer personer med værktøjer til at løse problemer på sunde og effektive måder.

Integration og samfundsdeltagelse er yderligere aspekter, hvor socialpædagogisk støtte spiller en væsentlig rolle. Ved at støtte individer i at blive mere integrerede i samfundet, fremmes en forøget følelse af tilhørsforhold og formål. Dette kan omfatte støtte til uddannelse, arbejde eller fritidsaktiviteter, som alle bidrager til et mere fuldendt liv.

Endelig spiller socialpædagogisk støtte en vigtig rolle i at forebygge yderligere sociale og emotionelle problemer gennem tidlig indgriben, hvilket er essentielt for at sikre, at mindre problemer ikke udvikler sig til større udfordringer. Livsmestring gennem socialpædagogisk støtte indebærer således at give individer de nødvendige værktøjer og ressourcer til effektivt at navigere i livet, fremme personlig udvikling og trivsel.

Socialpædagog yder socialpædagogisk støtte, som hjælper en ung kvinde med at kunne købe dagligvare.

Essensen af socialpædagogisk støtte i praksis, som er dybt forankret i hverdagens simple, men betydningsfulde øjeblikke.

Dette er et eksempel på, hvordan socialpædagogisk støtte ikke kun handler om at adressere komplekse udfordringer, men også om at navigere i de daglige opgaver, der er fundamentale for selvstændighed og livskvalitet.

Mission

ALLE har ret til en tryg hverdag.

Vores mission gennemsyrer organisationen fra direktionen over Faglige Ledere og medarbejdere til borgere. Vi faciliterer tryghed i opgaverne. Det giver sikkerhed for både dig dit personale samt dem du skal hjælpe.

Vision

ALLE har ret til positiv fremtid.

Vores vision er at skabe en tryg og positiv fremtid i praksis. Synergien imellem faglighed og sikkerhed skaber den omsorg, vi gerne vil give både dig, dit personale samt dem du skal hjælpe.

Hvorfor socialpædagogisk støtte med

PÆDAGOGISK SIKKERHED®

Socialpædagogisk Støtte i Pædagogisk Sikkerhed®: En Dybdegående og Empatisk Tilgang

Socialpædagogisk støtte, når den leveres inden for rammerne af Pædagogisk Sikkerhed®, udfordrer konventionelle tilgange og bringer en dybere, mere nuanceret forståelse til arbejdet med borgere, der har betydelige funktionsnedsættelser. Dette innovativt koncept er designet til at imødekomme og håndtere udfordringer, der involverer både psykiske eller sociale funktioner samt fysisk funktionsevne.

Kernen i Pædagogisk Sikkerhed®

Vores tilgang integrerer faglig dygtighed med en dyb humanistisk forståelse, udviklet for at understøtte sociale funktioner og styrke sociale netværk. Gennem denne metode udstyrer vi medarbejdere med færdigheder til at yde støtte og skabe et miljø præget af psykologisk tryghed, hvilket er afgørende for både borgerens og medarbejderens trivsel.

Selvindsigt og Følelsesmæssig Forståelse

Et vigtigt aspekt af Pædagogisk Sikkerhed® er medarbejdernes evne til at forstå egne reaktioner og følelsesmæssige grænser. Denne selvindsigt er nøglen til effektivt at kunne kompensere borgeren, idet man tager højde for deres varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Socialpædagogiske Bistand og Genoptræning

Vi foretager en konkret og individuel vurdering af hver enkelt borgers behov, hvilket muliggør en skræddersyet plan for socialpædagogiske bistand og støtte samt genoptræning. Denne planlægning sikrer, at vi effektivt kan støtte borgere i at udvikle daglige færdigheder og fremme deres aktive livsudfoldelse.

OPSUMMERING

Pædagogisk Sikkerhed® repræsenterer en omfattende og dynamisk model for socialpædagogisk støtte. Denne tilgang er særligt effektiv i at imødekomme de unikke behov hos borgere med varigt nedsat funktionsevne, sikrer deres velbefindende og støtter dem i at opnå en meningsfuld deltagelse i samfundet.

VIDEN OM S.T.O.P – PÆDAGOGISK SIKKERHED®

S.T.O.P. – pædagogisk Sikkerhed® er en dansk virksomhed, som blev grundlagt i 2005.

Dengang var ydelsen udelukkende personsikkerhed, men efterspørgsel på mere specialiserede løsninger satte gang i en stor forandring.

FAQ – ofte stillede spørgsmål til socialpædagogisk støtte

Hvem kan få socialpædagogisk støtte?

Socialpædagogisk støtte er tilgængelig for en bred gruppe af individer, uanset alder, der står over for forskellige udfordringer eller har særlige behov. Dette kan omfatte:

 1. Børn og Unge: Børn og unge med adfærdsmæssige, emotionelle, sociale eller udviklingsmæssige udfordringer. Dette kan inkludere dem med diagnoser som ADHD, autismespektrumforstyrrelser eller andre læringssvagheder.
 2. Voksne med Psykiske Lidelser: Voksne, der kæmper med psykiske lidelser eller følelsesmæssige vanskeligheder, kan drage fordel af socialpædagogisk støtte for at forbedre deres evne til at håndtere hverdagens udfordringer.
 3. Personer med Fysiske Handicaps: Individer med fysiske handicaps kan modtage støtte til at udvikle større selvstændighed og deltage mere fuldt ud i samfundslivet.
 4. Ældre Personer: Ældre, især dem med demens eller andre aldersrelaterede tilstande, kan modtage socialpædagogisk støtte for at opretholde deres livskvalitet, sociale engagement og uafhængighed.
 1. Personer med Særlige Sociale Behov: Individer, der står over for sociale udfordringer som hjemløshed, misbrug, eller som har været involveret i retssystemet, kan også modtage socialpædagogisk støtte.
 2. Familier: Familier, der navigerer i komplekse sociale eller adfærdsmæssige udfordringer, kan også modtage støtte for at forbedre familiens dynamik og samarbejde.
 3. Unge i Risiko: Unge, der anses for at være i risiko for sociale problemer, kriminalitet eller uddannelsesmæssig marginalisering, kan modtage støtte for at hjælpe dem med at finde en positiv vej fremad.

I alle tilfælde er formålet med socialpædagogisk støtte at styrke den enkeltes evner, fremme selvstændighed og understøtte en meningsfuld og tilfredsstillende deltagelse i samfundslivet.

Hvem kan få paragraf 85?

Paragraf 85 i den danske Servicelov omhandler støtte til voksne med særlige behov. Denne bestemmelse er specifikt rettet mod at tilbyde socialpædagogisk støtte til voksne personer, som på grund af fysisk eller psykisk handicap, sociale problemer eller lignende forhold har brug for hjælp til at opretholde en selvstændig og meningsfuld tilværelse.

Personer, der typisk kan modtage socialpædagogisk støtte under paragraf 85, omfatter:

 1. Voksne med Fysiske eller Psykiske Handicaps: Personer, der har langvarige fysiske eller psykiske lidelser, som påvirker deres evne til at fungere i hverdagen.
 2. Personer med Sociale Udfordringer: Voksne, der står over for betydelige sociale udfordringer, som f.eks. langvarig ledighed, misbrug, eller hjemløshed.
 3. Personer med Udviklingsforstyrrelser: Voksne med udviklingsforstyrrelser, såsom autismespektrumforstyrrelser, som har brug for særlig støtte i hverdagen.
 4. Personer i Psykiatriske Forløb: Voksne, der modtager psykiatrisk behandling og som har brug for støtte til at håndtere deres hverdag og for at opretholde en stabil tilværelse.
 5. Ældre med Nedsat Funktionsevne: Selvom paragraf 85 primært er rettet mod voksne i arbejdsdygtig alder, kan ældre med særlige behov også være berettigede, især hvis de har særlige psykiske eller sociale behov.

Det er vigtigt at bemærke, at retten til støtte under paragraf 85 afgøres på individuel basis og kræver en specifik vurdering af den enkeltes behov. Denne vurdering foretages af kommunen, som også har ansvaret for at tilbyde og organisere den nødvendige socialpædagogiske støtte.

Hvad er socialpædagogisk bistand?

Socialpædagogisk bistand er en central og afgørende service, der er dybt forankret i at levere målrettet og individualiseret hjælp til dem, der står over for diverse udfordringer. Dette koncept, som er væsentligt inden for social- og sundhedssektoren, er vitalt for at understøtte enkeltpersoner i deres stræben efter en selvstændig og meningsfuld tilværelse.

Når vi taler om “socialpædagogisk støtte”, henviser vi til en specialiseret form for hjælp, der er designet til at imødekomme de individuelle behov hos hver enkelt person. Denne type støtte tager højde for den enkeltes unikke situation og tilbyder skræddersyede løsninger for at forbedre deres livskvalitet.

Kerneelementer i socialpædagogisk bistand inkluderer individuel tilpasning, hvor hver person modtager hjælp baseret på deres specifikke behov og omstændigheder. Dette sikrer, at “socialpædagogisk støtte” er personligt tilpasset og effektiv. Et andet fokuspunkt er udviklingen af færdigheder, som hjælper individer med at navigere i dagligdagens udfordringer, samt støtte til selvstændighed, hvilket inkluderer at styrke deres evne til at træffe egne beslutninger og deltage aktivt i samfundet.

Socialpædagogisk støtte lægger også stor vægt på at opbygge og vedligeholde sunde sociale relationer, som er afgørende for den emotionelle og psykologiske velbefindende. Dette understøttes af en integreret tilgang, der ofte involverer samarbejde mellem forskellige fagfolk for at sikre en omfattende og holistisk tilgang til individets behov.

Så når vi overvejer “socialpædagogisk støtte”, taler vi om en livsændrende ressource for mange, der søger veje til at overkomme deres udfordringer og opnå en højere grad af selvstændighed og trivsel. Denne form for bistand er ikke blot en service; den er et fundament for at opbygge et stærkere, mere inkluderende samfund.

Kan socialpædagogiske metoder bruges ved en skærmning af en borger / patient?

Socialpædagogisk støtte og skærmning er to kritiske elementer i arbejdet med at hjælpe individer, der står over for særlige udfordringer eller har behov for intensiveret opmærksomhed og pleje.

Denne kombination af tilgange er afgørende for at sikre et trygt og understøttende miljø for personer med særlige behov.

Socialpædagogisk Støtte i Skærmningsindsatser

 1. Individuel Tilgang: Central for socialpædagogisk støtte er den individuelle tilgang, der tager højde for den enkeltes unikke behov og situation. Dette er især vigtigt i skærmningsindsatser, hvor målet er at skabe et sikkert og stabiliserende miljø, der imødekommer personens specifikke udfordringer.
 2. Skærmning gennem Miljøtilpasning: Socialpædagogiske metoder inden for skærmning fokuserer på at tilpasse det fysiske og sociale miljø, så det reducerer stress og stimulerer trivsel. Dette kan inkludere justeringer i boligforhold, strukturerede daglige rutiner og tilrettelæggelse af et beroligende miljø.
 3. Udvikling af Færdigheder: Socialpædagogisk støtte i skærmning indebærer også udvikling af personlige og sociale færdigheder. Dette kan være gennem målrettede aktiviteter, der fremmer selvstændighed, samt øvelser i selvregulering og konflikthåndtering.
 4. Fokus på Relationer og Kommunikation: Effektive socialpædagogiske metoder understreger vigtigheden af at opbygge stærke, tillidsfulde relationer. I en skærmningskontekst er dette især vigtigt for at fremme en følelse af sikkerhed og forståelse.
 5. Helhedsorienteret og Tværfagligt Samarbejde: I skærmningsindsatser er det vigtigt at integrere socialpædagogisk støtte med andre faglige tilgange. Dette kan omfatte samarbejde med terapeuter, læger og andre relevante fagpersoner for at sikre en helhedsorienteret indsats.
 6. Forebyggelse og Krisestyring: En vigtig del af socialpædagogisk støtte i skærmning er at være proaktiv og forebyggende. Dette indebærer at være opmærksom på tidlige tegn på mistrivsel eller krise og at have klare strategier for at håndtere disse situationer effektivt.

Konklusion

Socialpædagogisk støtte og skærmning spiller en kritisk rolle i at sikre, at personer med særlige behov modtager den nødvendige omsorg og støtte. Ved at anvende socialpædagogiske metoder i skærmningsindsatser sikrer man, at hver enkelt person får en tilpasset og omfattende pleje, der ikke kun adresserer deres umiddelbare behov, men også understøtter deres langsigtet udvikling og trivsel. Denne integrerede tilgang er afgørende for at skabe et miljø, hvor den enkelte kan trives og opnå et højere niveau af selvstændighed og livskvalitet.

Hvad er paragraf 85 i serviceloven?

Paragraf 85 i den danske Servicelov er et afgørende lovgrundlag, der beskriver retten til socialpædagogisk støtte for voksne med særlige behov. Denne paragraf er fundamental i at sikre, at voksne, der står over for forskellige udfordringer, modtager den nødvendige hjælp og støtte til at føre en selvstændig og meningsfuld tilværelse.

Forståelse af Paragraf 85 i Serviceloven

 1. Målgruppen for Paragraf 85: Paragraf 85 er primært rettet mod voksne personer, som på grund af psykiske, fysiske eller sociale udfordringer, har behov for støtte i deres daglige liv. Dette kan omfatte personer med handicap, psykiske lidelser, eller dem, der har brug for social støtte til at håndtere hverdagens udfordringer.
 2. Formål med Støtten: Hovedformålet med støtten ifølge paragraf 85 er at fremme selvstændighed og livskvalitet. Støtten skal hjælpe den enkelte med at udvikle og vedligeholde personlige færdigheder og kompetencer, som er nødvendige for at leve så selvstændigt som muligt.
 3. Typer af Støtte: Støtten under paragraf 85 kan variere bredt og omfatter ofte socialpædagogisk støtte, personlig pleje, hjælp til praktiske opgaver i hjemmet, og støtte til deltagelse i samfundslivet. Denne støtte tilrettelægges individuelt for at imødekomme den enkeltes specifikke behov.
 4. Ansvar og Implementering: Det er kommunens ansvar at vurdere behovet for støtte under paragraf 85 og at sikre, at den nødvendige støtte bliver ydet. Kommunen skal foretage en individuel vurdering og sikre, at støtten er tilpasset den enkeltes situation.
 5. Samarbejde og Koordinering: Effektiv implementering af støtte ifølge paragraf 85 kræver ofte samarbejde mellem forskellige faggrupper, herunder socialpædagoger, sundhedspersonale og andre relevante fagpersoner. Dette samarbejde sikrer en helhedsorienteret tilgang til den enkeltes behov.

Konklusion

Paragraf 85 i Serviceloven spiller en kritisk rolle i at sikre, at voksne med særlige behov får den nødvendige støtte for at kunne deltage aktivt i samfundet og nyde en høj livskvalitet. Denne lovbestemmelse er afgørende for at tilbyde tilpasset og omfattende socialpædagogisk støtte, der fremmer selvstændighed og trivsel for de berørte individer.

Hvordan vi arbejder med socialpædagogisk støtte i S.T.O.P. - Pædagogisk Sikkerhed®?

I S.T.O.P. – Pædagogisk Sikkerhed® er vores tilgang til socialpædagogisk støtte dybt forankret i en unik og innovativ model, der integrerer sikkerhedsaspekter med socialpædagogiske principper. Vores særlige kompetencer ligger i vores evne til at skabe tryghed og udvikling for både personale og borgere, hvilket gør os i stand til at håndtere selv de mest udfordrende situationer med effektivitet og respekt.

Vores Dybdegående Arbejde med Socialpædagogisk Støtte

 1. Integreret Tilgang: S.T.O.P. – Pædagogisk Sikkerhed® kombinerer sikkerhedsstrategier fra livvagtsarbejde med dybdegående socialpædagogiske metoder. Denne tilgang sikrer, at vi kan tilbyde en holistisk støtte, hvor sikkerhed og trivsel går hånd i hånd.
 2. Individualiseret Support: Vi lægger stor vægt på at forstå hver enkelt borgers unikke behov og situation. Dette indebærer en detaljeret vurdering og udarbejdelse af individualiserede støtteplaner, der tager højde for den enkeltes styrker, udfordringer og mål.
 3. Fokus på Relationer: I S.T.O.P. – Pædagogisk Sikkerhed® prioriterer vi at bygge stærke og tillidsfulde relationer. Dette skaber et fundament for effektiv støtte, hvor borgeren føler sig sikker, forstået og respekteret.
 4. Kompetenceudvikling og Efteruddannelse: Vores personale gennemgår løbende efteruddannelse og kompetenceudvikling, særligt inden for områder som konflikthåndtering, nødværge, mental robusthed og socialpædagogiske metoder. Dette sikrer, at de altid er rustet til at håndtere en bred vifte af situationer.
 5. Samarbejde og Netværksarbejde: Vi arbejder tæt sammen med andre faggrupper og de pårørende for at sikre en omfattende og koordineret indsats. Dette inkluderer samarbejde med sundhedspersonale, terapeuter og lokale myndigheder.
 6. Forebyggelse og Sikkerhedsplanlægning: En vigtig del af vores arbejde er at være proaktive i forhold til sikkerhedsaspekter. Dette omfatter risikovurdering, udvikling af sikkerhedsplaner og træning i håndtering af potentielle kriser.
 7. Tilpasningsevne og Fleksibilitet: Vi er i stand til at tilpasse vores tilgang baseret på den enkeltes udvikling og ændringer i deres behov. Dette sikrer, at vores støtte forbliver relevant og effektiv over tid.

Konklusion

Hos S.T.O.P. – Pædagogisk Sikkerhed® er vores særlige kompetencer og dybdegående arbejde med socialpædagogisk støtte centreret omkring en sikker, respektfuld og helhedsorienteret tilgang. Vores fokus på individualiseret støtte, relationsskabelse, kompetenceudvikling og proaktiv sikkerhedsplanlægning gør os til en stærk og pålidelig partner i socialpædagogisk arbejde. Vi forpligter os til at levere høj kvalitet i vores tjenester, sikre et trygt og støttende miljø og fremme positiv udvikling for alle involverede.

Hvad er forskellen på socialpædagogisk støtte og specialpædagogisk støtte?

Socialpædagogisk støtte og specialpædagogisk støtte er begge centrale elementer i omsorgen og støtten til personer med særlige behov, men de fokuserer på forskellige aspekter og anvender forskellige metoder og tilgange. Forståelsen af forskellene mellem disse to former for støtte er afgørende for at sikre, at den enkelte modtager den mest passende og effektive form for hjælp.

Socialpædagogisk Støtte

 1. Målgruppe: Socialpædagogisk støtte er typisk rettet mod individer og grupper, der oplever sociale udfordringer, herunder dem med psykiske lidelser, adfærdsproblemer, misbrug, eller dem i sociale kriser.
 2. Fokusområde: Denne form for støtte koncentrerer sig om personens sociale integration og interaktion. Den arbejder med at udvikle sociale færdigheder, støtte i hverdagslivet, og hjælper med at opbygge og vedligeholde relationer.
 3. Metoder: Socialpædagogisk støtte anvender ofte praktiske og relationelle tilgange, herunder at skabe tillidsfulde relationer, støtte i dagligdagsaktiviteter og facilitere social deltagelse.

Specialpædagogisk Støtte

 1. Målgruppe: Specialpædagogisk støtte fokuserer primært på personer med særlige læringsbehov, herunder dem med udviklingsforstyrrelser, læringssvagheder eller fysiske handicap.
 2. Fokusområde: Denne støtteform fokuserer på at udvikle og forbedre kognitive og akademiske færdigheder. Det inkluderer at støtte indlæring, tilrettelegge undervisningsmaterialer og teknikker, og at arbejde med specifikke læringsmål.
 3. Metoder: Specialpædagogisk støtte benytter ofte strukturerede og didaktiske metoder. Dette kan omfatte specialundervisning, tilpassede læringsstrategier og brugen af hjælpemidler til at forbedre indlæring og forståelse.

Forskellene Mellem Socialpædagogisk og Specialpædagogisk Støtte

Mens socialpædagogisk støtte fokuserer på personens sociale kompetencer og integration i samfundet, koncentrerer specialpædagogisk støtte sig om at forbedre specifikke lærings- og udviklingsmæssige aspekter. Selvom der er overlap mellem de to, er deres primære fokus og metoder forskellige.

Specialpædagogisk støtte er ofte mere formel og struktureret, mens socialpædagogisk støtte typisk er mere fleksibel og tilpasser sig individets daglige og sociale behov. Det er vigtigt at bemærke, at mange individer

kan have gavn af en kombination af begge typer støtte, afhængigt af deres individuelle behov og omstændigheder.

I praksis kan denne forskel betyde, at en person med et udviklingshandicap (som et autismespektrumforstyrrelse) kan modtage specialpædagogisk støtte for at udvikle specifikke læringsfærdigheder, samtidig med at de modtager socialpædagogisk støtte for at forbedre deres evne til at interagere socialt og deltage i samfundslivet.

Sammenfattende er det afgørende at forstå disse forskelle for at sikre, at personer med særlige behov modtager den mest passende form for støtte, der adresserer både deres læringsmæssige og sociale behov. Ved at skelne mellem socialpædagogisk og specialpædagogisk støtte, kan fagfolk yde mere målrettet og effektiv hjælp til dem, de er ansat til at hjælpe.

Ønsker du at høre mere, eller at bestille en indsats? Så kontakt os venligst på tlf. + 45 7199 3775 eller udfyld venligst nedenstående skema, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Persondatapolitik
Når du besøger vores hjemmeside, kan den gemme oplysninger gennem din browser fra specifikke tjenester, normalt i form af cookies. Her kan du ændre dine privatlivspræferencer. Bemærk venligst, at blokering af nogle typer cookies kan påvirke din oplevelse på vores hjemmeside og de tjenester, vi tilbyder.