Scroll Top

Pædagogisk
Sikkerhedsindsats

S.T.O.P.
VIKAR

S.T.O.P.
Vikar Total

SPECIALPÆDAGOGISK
STØTTE

S.T.O.P. PÆDAGOGISK
SIKKERHED

DEMENSområdet

FOKUS PÅ PÆDAGOGISK SIKKERHED

YDELSER

360 grader rundt om medarbejder og borger

Sikkerhed • Tryghed • Omsorg • Pædagogik

Hos S.T.O.P. har vi alle fagligheder fra Social- og Sundhedsområdet. Nogle er fastansatte og andre er tilknyttet som vikar. Fælles for dem alle, er at de på hver deres fagfelt har solid erfaring fra social- og sundhedsområdet, og den overvejende del af vores medarbejdere kan arbejde med komplekse opgaver, som kræver  større ekspertise, flere færdigheder, og erfaring med udadreagerende adfærd.

Høj faglighed og nærvær – med faglige ledere

Vi ønsker at du skal føle nærvær og høj faglighed, når du vælger en ydelse fra S.T.O.P.. Dette gør vi bl.a. ved at have faglige ledere tilknyttet indsatserne, som selv tager vagter på gulvet efter behov, for hele tiden at have fingeren på indsatsens puls. Dette bringer os tæt på både indsats, vores egne vikarer, samt jeres ledere og personale.  På den måde, kan vi løbende sikre, at vores sammensatte team fungerer optimalt, at borgeren bliver mødt i sit behov, og at jeres personale kan møde trygge på arbejde.

Spar tid og ressourcer – med s.t.o.p. vikarer

Vi har høj fokus på at vores kunder ikke skal bruge unødvendig tid på administration. Vi ved hvor mange opgaver sagsbehandlere, ledere og lign. varetager i dagligdagen.

Det tager tid og derfor har vi hos S.T.O.P. udarbejdet løsninger, der blandt andet betyder, at vores kunder er sikret opdateringer uden det stiller krav til hverken administrationstid eller initiativ fra vores kunders side.

Detaljeret beskrivelse af denne procedure fremgår af de tilbudsbeskrivelser vi fremsender inden opstart af samarbejde.

Hvis du, som potentiel ny kunde, gerne vil høre mere om dette, er du også meget velkommen til at kontakte os på vores hovednummer.

S.T.O.P. Pædagogisk Sikkerhed®

For at sikre både jer, og vores medarbejdere, de bedst mulige forudsætninger for succes, arbejder vi hos S.T.O.P. med Pædagogisk Sikkerhed®. Pædagogisk Sikkerhed® er en arbejdstilgang, udviklet af S.T.O.P.s egen grundlægger, og det er med til at sikre at vores medarbejdere kan gå trygge på arbejde, samtidig med at de også skaber tryghed for jeres borgere og personale.

S.T.O.P. dækker indsatser i hele landet, også Bornholm, Grønland og øerne.

VI DÆKKER HELE DANMARK

Har du brug for vikarer?

Kontakt os for en uforpligtende snak.

et unik koncept

Pædagogisk sikkerhed®

360 grader rundt om medarbejder og borger

S.T.O.P. Pædagogisk Sikkerhed ®

Pædagogisk Sikkerhed® er udviklet ud fra et behov om at kunne hjælpe borgere med en udadreagerende adfærd, på en sådan måde at medarbejderne føler sig trygge, og derved også kan give tryghed til de borgere der reagerer med voldsom adfærd.

Der er en dobbelthed i ovenstående, vi er alle mennesker og har derfor en eksistens der kommer før alt andet -også arbejdet. Alt den viden vi har om dem vi arbejder for og med, gælder også os selv. Der er ingen der er fejlfri, og bliver vi presset nok på vores eksistens, er der ingen der kan forblive professionelle. Derfor skal vi kende os selv rigtig godt og ikke bare os selv, men også vores reaktioner. Med andre ord som professionelle, der arbejder for og med mennesker, har vi en udvidet pligt til at lære vores egne ubevidste reaktionsmønstre at kende. Vores ubevidste reaktioner kan ændre sig over tid, i forhold til de påvirkninger vi får. Derfor er det ikke nok at sætte det på skemaet under professionsuddannelserne, nej det er nødvendigt med en tilbagevendende og kontinuerlig opmærksomhed på, hvordan vi som menneske går og har det i vores eksistens. Det er med ovenstående i mente Pædagogisk Sikkerhed® er udviklet.

Livvagten møder Specialpædagogen

Pædagogisk Sikkerhed® trækker Livvagtens spidskompetencer ind og lader disse kompetencer blive en del af det faglige fundament når vi arbejder for og med mennesker. Livvagten er ikke uddannet i en professionsuddannelse, men til gengæld er livvagten trænet i at være et fysisk værn, have ørnens blik for hvornår der kan opstå en potentiel fare og hele tiden være tre skridt foran i forhold til hvordan en given situation udvikler sig. Det skal vi som professionelle professionsuddannede, der arbejder med mennesker også være. Når vi har fået livvagtens ørneblik til at blive en del af vores ubeviste ”væren professionel i jobbet” i arbejdet med mennesker, kan vi som medarbejdere agere professionelt i alle situationer. Vi skal dog blot sørge for at disse livvagtfunktioner vedligeholdes på lige fod med viden om førstehjælp og hjertelunge redning, ud fra tesen om: at vi skal vide præcist hvordan vi forholder os, men vi håber aldrig at skulle anvende det!

Det psykiske arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet kalder det; at arbejde med følelsesmæssige høje krav, når vi arbejder med mennesker og vi skal lade andre lukrere på vores eget nervesystem. Det har taget mange år at få dette arbejde gjort synligt, særligt at få det italesat, i forhold til hvordan denne del af arbejdet over tid belaster medarbejderne. Det er den del af arbejdsmiljøet, som ikke kan ses med det blotte øje ’’det psykiske arbejdsmiljø”. Heldigvis blev det tydeliggjort i 2020 via Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1406, at psykisk arbejdsmiljø er nøjagtig lige så vigtig som fysisk arbejdsmiljø.  Psykisk arbejdsmiljø har været anerkendt og inddraget i form af trivsels undersøgelser i MED-aftalen siden 2013, hvor medarbejderen får medindflydelse på arbejdets udførelse. Der er gjort og gøres meget for at mennesker, der arbejder med mennesker, og oplever psykologisk utryghed.  Arbejdet foregår systematisk via de årlige APV (arbejdspladsvurderinger), trivselsmålinger og den årlige arbejdsmiljøgennemgang. På de fleste arbejdspladser er der også krise kuverter, englebreve, SOS-ordning, ambulancekuvert – ja kært barn har mange navne. – men fakta er, at det er svært at fastholde medarbejdere og der ofte er personale gennemstrømning i arbejdet med mennesker med udadreagerende adfærd.

Skab tryghed i hverdagen

Det er her Pædagogisk Sikkerhed® kommer ind og tilbyder en ny forståelse, med henblik på at hjælpe borgere, der kalder på tryghed og støtte til at være i verden, med lige netop deres adfærd.

Pædagogisk Sikkerhed gør medarbejderne til deres egen-, deres kollegers og borgernes livvagt, således det er muligt at udføre deres profession uden deres egen eksistens bringes i fare. Pædagogisk Sikkerhed® går hånd i hånd og bygger på det samme menneskesyn som LA2, Selvbestemmelses teorien, arousalbevidst pædagogik, Recovery orienteret tilgange, Affektiv neuropædagogisk udviklingspsykologi, belastnings psykologi, positiv psykologi, psykologisk tryghed, og den nyeste hjerneforskning. Med andre ord er Pædagogisk sikkerhed® en humanistisk grundforståelse af hvordan man som professionsudannet menneske, kan arbejde med og for mennesker, med sin egen eksistens i behold -gennem hele arbejdslivet.

AKUT TELEFON
7199 3775

Lad S.T.O.P. skabe tryghed for borgere og personale

Kontakt os i dag.

STØTTE OG PRAKTIK

Specialpædagogisk støtte

S.T.O.P. tilbyder støtte, pleje og omsorg til borgere i eget hjem eller botilbudslignende tilbud, hvor der er behov for et fagligt personale med ekspertise i konfliktnedtrapning. Vi skaber holdbare løsninger sammen med det øvrige personale for den enkelte borger. 

Tryghed og støtte i hverdagen

S.T.O.P.s faste team omkring borgeren overtager alle forpligtigelser. Det er bl.a. dagsstruktur/skema, ADL træning, hjælp til udarbejdelse af budget, kontakt til sundhedspersonale og støtte/vejledning. Vores faglige ledere deltager i alle møder omkring borgeren og samarbejdet er i højsæde. Det gøres ud fra konstruktiv feedback og en gensidig, åben dialog således at vi kan monitorere indsatsen efter ønske.

Autonomi i højsæde

Gennem individuelle tilrettelagte og målrettede indsatser udvikler vi borgerens autonomi og præmisser til at mestre hverdagslivet. Støtten tilrettelægges fleksibelt og ud fra borgerens individuelle behov, ressourcer og mål. Vi motiverer i størst mulig autonomidannelse og understøtter i strukturering og planlægning af små selvstændige opgaver. Et eksempel kan være at arbejde langsigtet med misbrugsbehandling, men kortsigtet med nedbringelse af dagsdosis alkohol/indtagelse af antabus. Borgeren motiveres til at kunne planlægge, strukturere, igangsætte og udføre opgaven så selvstændigt som muligt.

 Mestring og metode

Praktisk pædagogisk støtte er særligt tilrettelagt ud fra borgerens individuelle ressourcer og behov. Vi anvender motiverende samtaler med borgeren omkring ressourcer og behov med henblik på at opnå størst mulig mestring i eget liv. Vi har fokus på triggere i hverdagen samt trivsel således at vi forebygger voldsomme og ukonstruktive episoder. Det gør vi bl.a. med mestringsskemaer i åben dialog. Borgerens skema indeholder valide succesfyldte motivationselementer. Indsatsen bliver tilrettet løbende og efter aftale.

Specialpædagogisk Støtte – case

S.T.O.P varetager 2 borgere i eget hjem i en §85 foranstaltning. Her arbejdes der med fokus på praktisk hjælp i hverdagen i form af, lægebesøg, kontakt til netværk og lign. Ligeledes er der hjælp til indkøb og rengøring. Der udarbejdes struktur for ugens dage og der arbejdes med udgangspunkt i de enkeltes problemstillinger. Fx via jeg-støtte eller strukturende fysiske redskaber.

Der er løbende kontakt til b.la. misbrugsbehandler og relevante kommunale instanser.

Den tilknyttede Faglige Leder har løbende kontakt til myndighed, og koordinerer den daglige indsats i samarbejde med denne. Socialisering og samtaler er i højsæde. Der arbejdes ud fra en tese om at den god tillidsfulde relation skal bære et konstruktivt samarbejde borger og personale imellem. 

AKUT TELEFON
7199 3775

Lad S.T.O.P. skabe tryghed og nærvær

for jeres personale og borger, med en

Specialpædagogisk Støtte

BRUG FOR HJÆLP EN GANG IMELLEM

VIKAR

Til indsatser omkring konkrete borgere, i en eksisterende personalegruppe, tilbyder S.T.O.P. vikar støtte

Vores medarbejdere har min. 2 års praksiserfaring samt certificering. Indsatsen bliver altid løst med høj faglighed. Du kan forvente håndtering af alle former for udfordrende adfærd.

Ramme

S.T.O.Ps medarbejdere udgør en del af en eksisterende personalegruppe omkring en konkret indsats i din eksisterende ramme. Denne type indsats kan også benyttes pga. sygemelding, barsel eller ferie i personalegruppen.

Kompetencekompleksiteten for vores medarbejdere afsøges, hvorefter medarbejdere udvælges til at indgå i det faste rul. Herefter koordineres planer således, at forventningerne til de borgerrettede forløb afstemmes. Vi evaluerer løbende.

Tryghed og støtte

Vi tager udgangspunkt i den pædagogiske handleplan eller plejeplan. Derudover er vi opmærksomme på at aflæse relevante signaler i sprogbrug, stemmeføring, kropssprog og adfærd. Vores viden om aktuelle triggere og tegn på ændring i dagligdagen gør at vi hurtigt kan støtte i hverdagen.

Konflikthåndtering

Vi anvender relevante metoder og redskaber i et grundigt og helhedsorienteret samarbejde til forebyggelse og mestring af situationer, der vil kunne udvikle sig til konflikter. Vi afdækker og beskriver ud fra borgerens perspektiv, medarbejderens perspektiv samt et metaperspektiv. Med udgangspunkt heri, kan der forebygges og videre støttes i at udvikle gode trivsels- og mestringsstrategier.

S.T.O.P. Vikar – case

En indsats kontaktede S.T.O.P, omkring muligheder for tilgang af én medarbejder indenfor feltet kompleks ASF til et eksisterende team i indsatsen. Internt i organisationen tog vi fat på den/de medarbejdere som passede ind i den ramme, for at høre om vedkommende kunne indgå i et fast rul. 

Herefter arrangeredes et teams møde, hvor indsatsens leder og dennes repræsentant fra personalegruppen mødte Faglig leder og medarbejder. Her afstemtes, og aftaltes introforløb samt faste vagter, i den givende periode. 

AKUT TELEFON
7199 3775

Kontakt os allerede i dag, for en

uforpligtende snak, om hvordan vi kan

hjælpe med S.T.O.P. Vikar

skal vi tage over på den fulde indsats?

VIKAR TOTAL

Til indsatser omkring konkrete borgere, hvor S.T.O.P. udgør den samlede personalegruppe

Ved et behov for at S.T.O.P. overtager indsatsen i en periode, kan vi være behjælpelig med dette. Vi har en bred erfaring med situationer, hvor akut udfordrende tiltag skal håndteres.

 Tryghed og stressdæmpning

Går personalet rundt med en følelse af stress og utryghed overfor en konkret borger på arbejdspladsen kan S.T.O.P. genskabe trygheden ved at overtage kerneopgaven i en periode. Den ekstra ro giver fokus til de øvrige borgere, mulighed for kompetenceløft til den faste stab eller at borgerens sag revisiteres. S.T.O.P. tilvejebringer stressdæmpende strategier ud fra aftalte planer og skemaer.

Mens forløbet pågår, vil der være mulighed for at tilkøbe et undervisningsmodul i anerkendte konflikthåndteringsstrategier til forebyggelse og recidiv til personalet.

Konflikthåndtering

Vores medarbejdere har de korrekte faglige kompetencer til at kunne indgå i løsningen af denne specialopgave. De er gearede til nærved-episoder og voldsomme episoder. Dette betyder at de i den enkelte situation har redskaberne til at forebygge og håndterer episoden for borgeren. Vi har særligt fokus på socialretlige redskaber og lovgivningen om magtanvendelserne.

Vi benytter risikovurderingerne BVC og Trafiklys (Blinklys). Disse benyttes i dialog og refleksion med borgeren og borgerens team. Metoderne Afstemt Pædagogik, Low Arousal samt Pædagogisk Sikkerhed® benyttes i det urodæmpende arbejde og tager afsæt i den aktuelt opståede situation.

Valg af metode tager afsæt i konkrete faglige vurderinger i samråd med tilbudsleder og justeres løbende.

S.T.O.P. Vikar total – case

S.T.O.P opstartede samarbejde med indsats, hvor starten på dette samarbejde var en vikar indsats. Efter kort tid, stod det klart for ledelsen af stedet, at behovet var anderledes. Stedet havde behov for at S.T.O.P skulle varetage hele indsatsen, andetsteds, hvorefter det i samråd med Faglig Leder i S.T.O.P, blev etableret en midlertidig base for borgeren og S.T.O.P´s medarbejdere andensteds.

S.T.O.P varetog herefter hele indsatsen omkring borgeren, mens visitation og ledelsen på indsatsen fandt nye egnede muligheder for borgeren. Det faste personale og ledelsen på indsatsen kunne nu reinvestere setting for de resterende borgere.

AKUT TELEFON
7199 3775

Giv dit personale ro i hverdagen,

og lad S.T.O.P. tage over med

S.T.O.P. Vikar Total

når sikkerheden er i fokus

Pædagogisk SIKKERHEDSINDSATS

Vi løser opgaver med én eller flere borgere af vagtlignende karakter

Vores personale er fagligt uddannede samt med bred erfaring i at håndterer tilfælde af eskalerende konflikter. Vi har øje for at skabe tryghed i kaos samt sikre at konfliktniveaet ikke optrappes.

Forebyggende og rehabiliterende

Vi arbejder forebyggende og rehabiliterende i den enkelte situation. Opgaven sammensættes i teams til den enkelte opgave. Teamet er specialiserede i metoder og strategier til eskalerende konflikter. Der er fokus på metoder og strategier til både borger og personaleinddragelse. Det bevirker at vi er i stand til at vurderer behov, forudsætninger og ressourcer hurtigt og effektivt. Vores metoder er evidensbaserede, og omfatter Pædagogisk Sikkerhed™, LA2 og Trafiklysmodellen.

S.T.O.P. Pædagogisk Sikkerhed®, er en metodetilgang udviklet af S.T.O.P., til brug på indsatser der involverer særligt udfordrende borgere. Pædagogisk Sikkerhed® kombinerer livvagtens tilgang til personlig sikkerhed, med pædagogens tilgang til mennesker.

Her kombineres en pædagogisk sikkerhedsindsats for borger og personale.

Denne indsats indeholder:

  • S.T.O.P medarbejder varetager timerne i indsatsen i det, på forhånd aftalte tidsrum.
  • Fast tilknyttet Faglig Leder, der varetager det pædagogiske ansvar, samt står til rådighed for sparring og vejledning. Faglig Leder deltager i evt. møder, og har den primære kontakt til kunden. Som udgangspunkt er der sat 3 timer pr uge til denne ydelse. Der er dog mulighed for at tilkøbe flere timer, ved behov.

Vi løser opgaver med én eller flere borgere af vagtlignende karakter.

Vores personale er fagligt uddannede og repræsenterer en bred vifte af humanistiske faggrupper. Fælles for dem alle er erfaring i at håndterer tilfælde af eskalerende konflikter. Vi har øje for at skabe tryghed i kaos og sikre at konfliktniveaet ikke optrappes.

01.

1.Konflikthåndtering

Vi tager udgangspunkt i borgerens foreliggende plan til konflikthåndtering. Det skaber ensartethed og de bedste muligheder for analyse og forebyggelse. Metoden BVC, eller trafiklysmodellen er hyppigst anvendt til score og kan omfatte lærings, refleksions- og fokusspørgsmål.

02.
2. Vores Samarbejde

I fællesskab afklares behov og formål således at alle føler sig trygge, selv i de sværeste konfliktsituationer. Vores personale er garant for at borgeren føler sig tryg, set og hørt på et ligeværdigt niveau i den pædagogiske indsats. Det indarbejdes i vores mål- og metodebeskrivelse, hvilket skaber konsensus og målrettethed. Derved sikrer vi altid den tryghedsskabende indsats.

03.
3.Din tryghed

Vores WHY er, at det skal være trygt og sikkert for dig at færdes hver dag. Det kræver gensidig tillid, åbenhed og en stærk relation mellem dig, borgeren og os. Det er din tryghed. Samspil og forandring er i højsæde. Vi ruster dig til at kunne selv, også når vi ikke længere er til stede.

Pædagogisk sikkerhedsindsats – case

S.T.O.P.’s Faglige Leder har i samarbejde med leder af indsats afklaret behovet for indsatsen og hvad formålet er. Personalet såvel som borgeren skal føle sig tryg i indsatsen. Det gøres ved at sikrer at alle føler sig set, hørt og anerkendte på et ligeværdigt niveau. Der er imellem S.T.O.P´s medarbejdere og personalet på indsatsen udarbejdet en mål- og metodebeskrivelse, som gør at de få medarbejdere på indsatsen, arbejder ensrettet og derved skaber et roligt og trygt arbejdsrum sammen. At rammerne er udstukket, gør den pædagogiske sikkerhedsindsats målrettet og nærværende. 

vi tilbyder kurser og undervisning
til personale- og ledergrupper

Skab tryghed med Pædagogisk Sikkerhed®

Tryghed for ramte borgere

DEMENS

“Jeg er Jens med demens
– men jeg er jens imens…”*

 

Demens, og den ofte udfordrende uforståelige adfærd der følger med, kan være en svær størrelse at varetage. Særligt i en travl hverdag, hvor opgaverne står i kø, og arbejdspresset er stort.

Hos S.T.O.P. er vi fuldt ud bevidste omkring det faktum at demens er en svær sygdom at håndtere. Det gælder både for pårørende og plejepersonale, men i særdeleshed også for den ramte. Derfor har vi et meget stort fokus på at inddrage det faste personale i alt hvad vi gør, så de erfaringer vi gør os i indsatsen, bliver bragt til vidensdeling blandt personalet, og den ramte borger dermed hurtigst muligt kan få sit faste plejepersonale tilbage igen. Udover en bred kommunikation, arbejder vi også med betydningen af kropssprog omkring den demensramte, samt vigtigheden af lyde. Disse to faktorer er ofte store fokuspunkter i arbejdet med at få skabt ro og tryghed omkring, og hos, den demensramte.

Kitwood og Low Arousal

I vores indsatser på demensområdet, arbejder vi altid med personcentreret omsorg, ud fra Kitwoodblomsten. Her tager vi som det første udgangspunkt i trøst. Når vi starter med trøst, er det fordi at vi oplever at den demensramte ofte, mangler en høj grad af nærvær, tryghed og forståelse for deres situation. Denne mangel kan ofte føre til frustration og mistrivsel hos borgeren, og være med til at forstærke den udadreagerende adfærd.

Herefter tager vi fat i de resterende 4 grundlæggende behov:

♦ Identitet         ♦ Beskæftigelse

♦ Inklusion        ♦ Tilknytning

Kitwoodblomsten, bruger vi sammen med socialpædagogiske metoder og principper fra bl.a. Low Arousal, til at sammensætte et individuelt forløb der passer til den ramte borger.

*Citat af Jens´s søn Thomas, i samtale med Vibeke Drevsen Bach i rollen som mentor for familien. Vibeke er indehaver af energy2work.

Fast Faglig leder tilknyttet indsatsen

Med en indsats fra S.T.O.P. kan vi hjælpe med at give den forståelse, nærvær og stabile hverdag, som den demensramte så hårdt, har brug for, samtidig med at det faste personale kan få et pusterum, og plads til at fokusere på de øvrige borgere.

I vil på indsatsen få tilknyttet en faglig leder, som vil deltage i vagter, efter behov. På denne måde sikrer vi nærværende ledelse på indsatsen, og at kommunikationen og sparringen mellem jer og S.T.O.P. foregår løbende og regelmæssigt. Ledelsen får ligeledes også yderligere mulighed for at give konkret sparring på indsatsen, mens supervisionen også får et ekstra lag, når ledelsen ved præcist hvordan dagene forløber sammen med borgeren

AKUT TELEFON
7199 3775

For mere information om vores indsatser på Demensområdet

Holistisk tilbud til børn og unge i folkeskolen

Børn og unge i folkeskolen

S.T.O.P. har udviklet et holistisk tilbud til børn og unge i folkeskolen, der rammes af voldsomme reaktionsmønstre.

Fokus ligger således på kommunikation, trivsel og omsorg i samarbejdet med skolens lærere og netværk omkring barnet eller den unge. Målet er at forebygge skolevægring, god kommunikation og sikre at der er konsensus, sådan at vi undgår dyre specialskoletilbud samt at barnet får en tryg skolegang i sit nærmiljø.

For at inkorporere et nuanceret økonomisk perspektiv i S.T.O.P.’s eksisterende fokus på pædagogisk sikkerhed, kan man fremhæve, hvordan denne tilgang både stemmer overens med folkeskolelovens intentioner og støtter en økonomisk ansvarlig forvaltning af skolens ressourcer.

Fysisk Pædagogisk Sikkerhed®

I tråd med folkeskolelovens § 44, som omhandler elevernes skolemiljø, tilpasser vi løbende de fysiske læringsomgivelser for at imødekomme alle elevers behov. Dette er ikke kun en investering i elevernes velbefindende, men også en kosteffektiv strategi, der kan reducere behovet for separate specialklasse-indstillinger og dermed undgå højere udgifter.

Emotionel Pædagogisk Sikkerhed®

S.T.O.P. støtter folkeskolelovens § 1a, som fokuserer på elevernes trivsel og inklusion. Ved at fremme elevernes emotionelle sikkerhed internt, kan vi potentielt mindske behovet for yderligere ressourcekrævende tiltag, der måtte være nødvendige for at håndtere udfordringer, der opstår fra manglende følelsesmæssig støtte.

Social Pædagogisk Sikkerhed®

I henhold til § 16 i folkeskoleloven arbejder S.T.O.P. for at styrke klassekammeratskab og forståelse på tværs af forskelligheder. Et inkluderende læringsmiljø, hvor eleverne føler sig som en del af fællesskabet, kan nedsætte omkostningerne forbundet med social udelukkelse og mobning, som ellers kan kræve dyre interventionsprogrammer.

Akademisk Pædagogisk Sikkerhed®

Med støtte fra lovens § 18, stk. 4, anvender vi individualiserede læringsstrategier, som kan tilbyde en mere omkostningseffektiv tilgang til undervisning sammenlignet med specialundervisning. Denne differentierede tilgang hjælper med at maksimere den enkelte elevs potentiale inden for de eksisterende økonomiske rammer.

Elev- og Forældreinddragelse

Efter § 46 fremmer S.T.O.P. aktiv inddragelse af elever og forældre i skoleforløbet, hvilket ikke alene styrker den pædagogiske indsats, men også fremmer en ansvarlig omgang med skolens ressourcer ved at sikre, at indsatsen er målrettet og effektiv.

Kontinuerlig Udvikling og Kvalitetssikring

Gennem kontinuerlig professionalisering og kvalitetssikring, som er i overensstemmelse med folkeskolelovens intentioner, sikrer S.T.O.P., at vi både forbliver pædagogisk innovative og økonomisk forsvarlige.

Tværfagligt Samarbejde

Vores samarbejde med eksterne fagpersoner sikrer, at vi udnytter eksisterende ressourcer optimalt og lever op til folkeskolelovens § 3 om at tage hånd om elever med særlige forudsætninger, så de kan inkluderes i det normale skoleforløb uden unødige ekstraomkostninger.

Med denne integrerede tilgang understøtter S.T.O.P. ikke kun den pædagogiske udvikling, men forvalter også skolens økonomiske ressourcer i henhold til Danmarks folkeskolelovs ånd og bogstav, så vi tilbyder alle elever en fuld og rig undervisningserfaring.

KRAP

Vi benytter bl.a. K-R-A-P metoden da vi ved at 1 til 1 kontakt om et fælles 3. kan være med til at skabe relation mellem den givne elev og medarbejder. Det er vores oplevelse at succesoplevelser og copingsstrategier omkring kommunikation sikrer at eleven får et optimalt læringsmiljø. Derudover er både børnene og vi glade for at inddrage naturen i vores arbejde.

Har jeres skole eller distrikts område lyst til at høre om indsatserne, eller hvordan S.T.O.P. kan være med til at løfte den allerede igangværende indsats for barnet/unge, så kontakt os på S.T.O.P.nu og få en uforpligtende snak om indsatsen.

Fast Faglig leder tilknyttet indsatsen

I vil på indsatsen få tilknyttet en faglig leder, som vil deltage i vagter, efter behov. På denne måde sikrer vi nærværende ledelse på indsatsen, og at kommunikationen og sparringen mellem jer og S.T.O.P. foregår løbende og regelmæssigt. Ledelsen får ligeledes også yderligere mulighed for at give konkret sparring på indsatsen, mens supervisionen også får et ekstra lag, når ledelsen ved præcist hvordan dagene forløber sammen med den unge.

Børn og unge i folkeskolen – case

På en Jysk folkeskole tager vi gerne eleven med ud i naturen- væk fra klasseværelset for at højne livskvaliteten og skabe et rum, hvor der er plads til kommunikation og læring. Det skaber en positiv effekt i kraft af færre konflikter i hjemmet og på skolen samt baner vejen for forebyggelse i fremtiden.

AKUT TELEFON
7199 3775

For mere information om vores indsatser på Børne- og ungeområdet

Persondatapolitik
Når du besøger vores hjemmeside, kan den gemme oplysninger gennem din browser fra specifikke tjenester, normalt i form af cookies. Her kan du ændre dine privatlivspræferencer. Bemærk venligst, at blokering af nogle typer cookies kan påvirke din oplevelse på vores hjemmeside og de tjenester, vi tilbyder.