Scroll Top

hvorfor

S.T.O.P. – Pædagogisk Sikkerhed®

Sikkerhed Tryghed Omsorg Pædagogik

S.T.O.P. A/S – Pædagogisk Sikkerhed® er en 100% danskejet leverandør af vikar – og specialeydelser til Social- og Sundhedsområdet. Vi er landsdækkende med kontorer i Søborg, Odense, Silkeborg og Skive.

Vi er en specialistvirksomhed indenfor kort- og langtidsvikarer til borgere med ekstraordinære behov, og vi uddanner vikarer og medarbejdere i kommuner i hele Danmark.  

Vi integrerer vi ESG-principper i vores daglige drift, for at fremme en grøn og bæredygtig profil og vores ESG-tilgang er en integreret del af vores mission om at yde ansvarlig og bæredygtig service.

Voldsforebyggelse og den udadreagerende adfærd

Var kimen til skabelsen af virksomheden i 2005.

Borgere som ikke kunne få den nødvendige hjælp, grundet udadrettet adfærd og personale som ikke kunne give den nødvendige hjælpe til borgere med udadreagerende adfærd, var den direkte årsag til skabelsen af S.T.O.P. A/S – Pædagogisk Sikkerhed®.

S.T.O.P. har udviklet sig markent gennem årene, mens vi har hjulpet udsatte borgere, samt leder-og personalegrupper på bosteder og institutioner, til en tryggere hverdag. Det gør vi igennem vores vikarydelser, og via vores kursusafdeling, hvor vi giver både teori og praksiserfaring i Pædagogisk Sikkerhed®, herunder konflikthåndtering, voldsforebyggelse, Skånsom Nødværge® og Nænsom Magtanvendelse®.

Pædagogisk Sikkerhed® – skaber tryghed ved udadreagerende adfærd

Pædagogisk Sikkerhed® er grundstenen hos S.T.O.P. Den er vores garant for, at vores vikarer er rustet til at stå i udsatte situationer, qua vores interne læringsforløb, og den er ligeledes jeres sikkerhed for, at både jeres medarbejdere, men også borgeren oplever en tryggere hverdag. Med Pædagogisk Sikkerhed® taler vi ind i netop jeres nuværende teoretiske afsæt. Omdrejningspunktet er menneskesynet, og det handler for os om balance/ubalance, set fra både et borger- og personaleperspektiv. Det er personalets sikkerhed, med udgangspunkt for omsorgen, for den enkelte borgers velbefindende.

Vi skaber de bedste forudsætninger

For at skabe de bedste forudsætninger for succes, sætter vi en fast Faglig leder og et team op omkring borger, i jeres rammer, hvor vi kan varetage alle aspekter i indsatsen, dokumentere og foretage afklaring. Efter endt forløb, bliver indsatsen igen overdraget til jer – måske bliver nogle af vores medarbejdere i indsatsen, og ansættes af jer, eller også har I jeres eget personale. Det er helt op til jer. På den måde, kan vi være fungere som en buffer, for jer, så I kender støttebehovet ved overtagelsen, og derved kan planlægge at få de rette kompetencer med i indsatsen, helt fra starten af.

Mission

ALLE har ret til en tryg hverdag.

Vores mission gennemsyrer organisationen fra direktionen over Faglige Ledere og medarbejdere til borgere. Vi faciliterer tryghed i opgaverne. Det giver sikkerhed for både dig dit personale samt dem du skal hjælpe.

Vision

ALLE har ret til positiv fremtid.

Vores vision er at skabe en tryg og positiv fremtid i praksis. Synergien imellem faglighed og sikkerhed skaber den omsorg, vi gerne vil give både dig, dit personale samt dem du skal hjælpe.

hvorfor
PÆDAGOGISK SIKKERHED®

Pædagogisk Sikkerhed® er udviklet ud fra et behov om at kunne hjælpe borgere med en udadreagerende adfærd, på en sådan måde at medarbejderne føler sig trygge, og derved også kan give tryghed til de borgere der reagerer med voldsom adfærd. 

Der er en dobbelthed i ovenstående, vi er alle mennesker og har derfor en eksistens der kommer før alt andet -også arbejdet. Alt den viden vi har om dem vi arbejder for og med, gælder også os selv. Der er ingen der er fejlfri, og bliver vi presset nok på vores eksistens, er der ingen der kan forblive professionelle. Derfor skal vi kende os selv rigtig godt og ikke bare os selv, men også vores reaktioner. Med andre ord som professionelle, der arbejder for og med mennesker, har vi en udvidet pligt til at lære vores egne ubevidste reaktionsmønstre at kende. Vores ubevidste reaktioner kan ændre sig over tid, i forhold til de påvirkninger vi får. Derfor er det ikke nok at sætte det på skemaet under professionsuddannelserne, nej det er nødvendigt med en tilbagevendende og kontinuerlig opmærksomhed på, hvordan vi som menneske går og har det i vores eksistens. Det er med ovenstående in mente at Pædagogisk Sikkerhed® er udviklet. 

Livvagten møder Specialpædagogen

Pædagogisk Sikkerhed® trækker Livvagtens spidskompetencer ind og lader disse kompetencer blive en del af det faglige fundament når vi arbejder for og med mennesker. Livvagten er ikke uddannet i en professionsuddannelse, men til gengæld er livvagten trænet i at være et fysisk værn, have ørnens blik for hvornår der kan opstå en potentiel fare og hele tiden være tre skridt foran i forhold til hvordan en given situation udvikler sig. Det skal vi som professionelle professionsuddannede, der arbejder med mennesker også være. Når vi har fået livvagtens ørneblik til at blive en del af vores ubeviste ”væren professionel i jobbet” i arbejdet med mennesker, kan vi som medarbejdere agere professionelt i alle situationer. Vi skal dog blot sørge for at disse livvagtfunktioner vedligeholdes på lige fod med viden om førstehjælp og hjertelunge redning, ud fra tesen om: at vi skal vide præcist hvordan vi forholder os, men vi håber aldrig at skulle anvende det! 

Forståelse og indsigt

Pædagogisk Sikkerhed® kommer ind og tilbyder en ny forståelse, med henblik på at komme de borgere til undsætning, der kalder på tryghed og støtte til at være i verden, med lige netop deres adfærd.  

Pædagogisk Sikkerhed® gør medarbejderne til deres egen-, deres kollegers og borgernes livvagt, således det er muligt at udføre deres profession uden deres egen eksistens bringes i fare. Pædagogisk Sikkerhed® går hånd i hånd med, og bygger på det samme menneskesyn som LA2, Selvbestemmelses teorien, arousalbevidst pædagogik, Recovery orienteret tilgange, Affektiv neuropædagogisk udviklingspsykologi, belastnings psykologi, positiv psykologi, psykologisk tryghed, og den nyeste hjerneforskning. Med andre ord er Pædagogisk sikkerhed® en humanistisk grundforståelse af hvordan man som professionsudannet menneske, kan arbejde med og for mennesker, med sin egen eksistens i behold -gennem hele arbejdslivet. 

 

360 grader rundt om medarbejder og borger

S.T.O.P. er et højt specialiseret bureau, der sætter faglighed i højsæde, og insisterer på at gøre en forskel for både udsatte borgere, og det fast tilknyttede fagpersonale på institutioner og bosteder.

Det pædagogiske fundament

Vores pædagogiske fundament er baseret på Pædagogisk Sikkerhed®, hvilket er en arbejdstilgang udviklet af vores direktør og grundlægger, Michael Neigaard.
Kombinationen af høj faglighed, menneskelig indsigt og blandede faglige baggrunde, giver et vitalt fundament til samarbejdet omkring den enkelte indsats.

Interne læringsforløb

For at give vores vikarer de bedst mulige forudsætninger, tilbyder vi, via vores kursusafdeling, interne uddannelsesforløb i bl.a. vores egen Pædagogisk Sikkerhed®. Dette forløb giver viden og forståelse for, hvordan vikarerne skal agere over for borgere med en voldsomt udadreagerende adfærd, samtidig med at der læres hvordan man passer på sig selv, og sine kollegaer.

Vi har alle fagligheder fra Social- og Sundhedsområdet. Nogle er fastansatte mens andre er tilknyttet som Pædagogiske vikarer. Fælles for dem alle, er at de på hver deres fagfelt, har solid erfaring, og den overvejende del af vores medarbejdere kan arbejde med komplekse opgaver, som kræver lidt mere erfaring og flere færdigheder.

Hos S.T.O.P. ønsker vi, at du skal føle nærvær når du bestiller en ydelse. Det gør vi bl.a. ved at have Faglige ledere tilknyttet alle vores indsatser. Vores faglige ledere kan, ved behov, selv deltage i vagter på gulvet, for hele tiden at have fingeren på indsatsens puls. På den måde er vi også meget tæt på vores medarbejdere, så vi kan sikre, at de har et mentalt overskud, når de møder ind hos jer.

Vi dækker hele landet, også Bornholm, Grønland og øerne.

2005-2024
HISTORIE

Siden 2005 har S.T.O.P. udviklet sig fra at være et vagtfirma med primært fokus på personbeskyttelse,

S.T.O.P. startede i 2005 med at arbejde med konflikt- og voldsforebyggelse. I dag er S.T.O.P. en virksomhed med speciale i komplekse udfordringer, hvor man har svært ved at give borgeren den nødvendige hjælp til sine psykiske og mentale udfordringer.

Mission er at give personalet tryghed og borgerne tryghed, livstro og glade øjeblikke.

Ydelserne går fra at levere en fast vagt og i den anden grøft, at kunne levere komplet mobil bostøtte/botilbud, hvor kunden vælger ydelser til og fra.

Klik her – for at læse mere om vores ydelser

Klik her – for at læse om S.T.O.P. og vores tilgang til de 17 verdensmål

Klik her for – at se hvem vi støtter

Det der er S.T.O.P. i dag, blev tilbage i 2005 grundlagt af Michael Neigaard. Dengang var virksomheden udelukkende en virksomhed, der tilbød personbeskyttelse til blandt andre bosteder og institutioner, men som også udbød sikkerhedspersonale til at løse andre opgaver såsom bevogtning eller dørmandstjenester.

Sideløbende med opstart af sikkerhedsvirksomhed, begyndte Michael Neigaard at arbejde med mennesker på social – og handicapområdet som pædagogmedhjælper. Der var et behov for personale som kunne arbejde pædagogisk og støttende, på trods af voldsom udadrettet adfærd.

Det blev til små 10 år med pædagogiske udviklingsopgaver, med mennesker med voldsom udadrettet adfærd, hvor sikkerheden var en hjørnesten i det pædagogiske og udviklingsstøttende arbejde. Vi kunne rumme mennesker som andre havde svært ved at give udviklende støtte og sunde relationer – en sund relation, da der nu ikke var angst involveret fra personalets side. Vores ydelser lå langt fra de sikkerhedsydelser som var udgangspunktet i 2005. Derfor måtte en navneændring finde sted.

I  august måned 2014, skiftede virksomheden navn til S.T.O.P. (Sikkerhed.Tryghed.Omsorg.Pædagogik, red.) og ændrede fokus til udelukkende at beskæftige sig med Pædagogisk Sikkerhed® i form af volds- og konfliktforebyggende tiltag.

I dag udbyder S.T.O.P. foruden vikarer og pædagogisk skærmning med tryghedsskabende personale også rådgivning ifm. den pædagogisk indsats når personalet er “kørt fast”, samt uddannelse i konflikthåndtering og voldsforebyggelse.

Du kan læse mere om S.T.O.P.’s mangeartede ydelser her.

S.T.O.P. – Den spæde start

Michael Neigaard, grundlægger af S.T.O.P., begyndte at arbejde med sikkerhed i 1998. De næste 7 år, var arbejdet i sikkerhedsbranchen grobunden for tanker omkring det konfliktnedtrappende sprog, verbalt som nonverbalt, samt teknikker til personlig beskyttelse.

Alt arbejdet omhandlede sikkerhed for personer i det offentlige rum.

Grundlaget for arbejdet, var en uddannelse fra Livgarden, som sergent, samt et vagtkursus fra AMU-centeret i Aarhus.

Uddannelserne gav langt fra redskaber nok, til at kunne håndtere de udfordringer der blev mødt, hvilke ofte kunne resultere i besøg på skadestuen.

Dette gjorde at Michael begyndte at søge efter en bedre måde at gøre tingene på.

Arbejdet med sikkerhed og konflikthåndtering

At arbejde med sikkerhed, konflikthåndtering og personlig beskyttelse i det offentlige rum, var ofte en svær størrelse. Der er mange faktorer der indregne i arbejdet, specielt når det omhandler mennesker der ofte er påvirkede – for så kommer de konfliktnedtrappende redskaber på prøve, og nogle gange kan de vise sig at være en umulig opgave.

I disse tilfælde, er det nødvendigt at anvende magt for at kontrollere situationen, og sikre sikkerheden for de omkringværende personer.

Her er det nødvendigt at anvende teknikker, som er nænsomme, men som samtidig kan anvendes hvor der er meget lidt plads, da de oftest skal anvendes i store menneskemængder.

Nødværge

Disse kendsgerninger bragte mange timers træning med sig, i forskellige selvforsvars systemer, og kampsportsgrene, for at undersøge hvilke muligheder der fandtes – og ligeledes også for at træne egen personlig beskyttelse.

Pædagogisk tryghed blev til pædagogisk Sikkerhed®

I 2005, begyndte arbejdet med socialpædagogisk Støtte på socialområdet, i et sommerhus. En ung mand havde været voldsomt fysisk udadreagerende, hvorfor der var behov for personale omkring den unge mand. Essentielt var det at personalet både ville være i stand til at passe på sig selv, og samtidig sikre at den unge mand ikke kom til skade.

Det almindelige pædagogiske personale havde sagt stop overfor arbejdet med den unge mand, grundet den manglede pædagogiske tryghed ved arbejdet.

Denne indsats var en øjenåbner!

Indsatsen gav en værdifuld læring, i forhold til arbejdet med sikkerhed i det offentlige rum, da den unge mand profiterede positivt, når redskaberne blev anvendt. Her fremkom tanken om at koble sikkerhed og pædagogik sammen, for at skabe tryghed i det pædagogiske arbejde, da det var nødvendigt at tænke begge ting ind i arbejdet med den unge mand.

Behovet var en udviklingsstøttende indsats, men det var meget svært grundet hans adfærd. Derfor skulle der være helt klare retningslinjer for sikkerheden, hvor alle færdigheder blev samlet.

Dette koncept er det vi i dag kalder for S.T.O.P. Pædagogisk Sikkerhed®.

Få den pædagogiske tryghed tilbage

Der er sket meget i S.T.O.P. siden opstarten i 2005, og i dag leverer S.T.O.P. bl.a. bostøtte med fokus på recovery, med en psykosocial rehabiliterende tilgang, ligesom vi tilbyder kurser i Pædagogisk Sikkerhed®, både internt og eksternt. Men grundstenen er stadig, at der skal være pædagogisk tryghed – for er fagpersonalet utrygge ved at arbejdet med borgeren, så kan man ikke bygge den altafgørende bro mellem borger og personale.

Persondatapolitik
Når du besøger vores hjemmeside, kan den gemme oplysninger gennem din browser fra specifikke tjenester, normalt i form af cookies. Her kan du ændre dine privatlivspræferencer. Bemærk venligst, at blokering af nogle typer cookies kan påvirke din oplevelse på vores hjemmeside og de tjenester, vi tilbyder.