Scroll Top

Paragraf 85

Paragraf 85 (§ 85)

Tryghed for borger og personale

PARAGRAF 85 STØTTE – I HELE LANDET

Socialpædagogisk Støtte

Specialpædagogisk Støtte

BRUG FOR akut HJÆLP nu?

HØJ FAGLIGHED & FLEKSIBLE LØSNINGER

Tilpasning af Ydelser i Borgers Hjem

S.T.O.P. Pædagogisk Sikkerhed® er dybt engageret i at levere paragraf 85 ydelser med en tilgang, der respekterer og værdsætter den enkelte borgers behov. Vi tilpasser altid vores støtte til at fremme selvstændighed og trivsel. Dette sker gennem en sensitiv og fagligt baseret tilgang, der tilgodeser individets unikke situation og præferencer.

Integration i Botilbud

Vores arbejde udstrækker sig til regionale, kommunale og private botilbud, hvor vi kan varetage hele den socialpædagogiske indsats eller integrere vores medarbejdere i eksisterende teams. I botilbud arbejder vi tæt sammen med det eksisterende personale, hvor vi bidrager med vores specialiserede kundskaber og erfaringer inden for vores eget koncept Pædagogisk Sikkerhed®.

Høj Faglighed og Respektfuld Samarbejde

S.T.O.P. er kendt for vores høje faglighed, som er grundlagt i en dyb forståelse for social- og sundhedsområdets kompleksitet. Vores medarbejdere er ikke blot uddannede inden for deres fagområder, men er også kontinuerligt opdateret med den nyeste viden og metoder. Vi værner om at skabe en respektfuld dialog og et ydmygt samarbejde med både borgere og personale, hvilket er essentielt for at opnå de bedste resultater.

Personcentreret og Ressourcefokuseret

Vores tilgang er personcentreret og ressourcefokuseret. Vi ser det som vores opgave at fremhæve og styrke borgerens egne ressourcer, samtidig med at vi tilbyder den nødvendige støtte. Dette sikrer, at hver borger oplever en meningsfuld hverdag, hvor de føler sig både hørt og forstået.

Tilpasset og Fleksibel Indsats

Vi er fleksible i vores levering af ydelser og tilpasser os de skiftende behov, som kan forekomme i borgernes liv. Dette betyder, at vores indsats varierer og udvikler sig i takt med den enkeltes udvikling og livssituation.

Borger modtager socialpædagogisk støtte i et paragraf 85 tilbud.

Når medarbejdere møder borgere med udfordringer med empati og forståelse, skaber det et fundament af tillid og sikkerhed, som er afgørende for borgernes udvikling og trivsel. Anerkendelse af både udfordringer og individuelle styrker er nøglen til at opbygge et støttende forhold, der motiverer og inspirerer borgeren. Denne tilgang styrker borgerens selvværd og autonomi, hvilket er essentielt for personlig vækst og en forbedret livskvalitet.

En lyttende og inddragende tilgang, hvor medarbejderne aktivt forstår og respekterer borgerens perspektiv, bidrager til en følelse af at blive hørt og værdsat. Dette skaber et miljø, hvor borgeren føler sig tryg nok til at udtrykke sig og tage aktiv del i sin egen udviklingsproces. Sådan en tilgang kan have en direkte og positiv indflydelse på borgerens livskvalitet, reducere isolation og fremme social integration.

VIDEN OM S.T.O.P – PÆDAGOGISK SIKKERHED®

S.T.O.P. – pædagogisk Sikkerhed® er en dansk virksomhed, som blev grundlagt i 2005.

Dengang var ydelsen udelukkende personsikkerhed, men efterspørgsel på trivsel, voldsforebyggelse og sikkerhed, på Social- & Sundhedsområdet, betød et skifte. Klik på knappen for mere information.

HVAD ER PARAGRAF 85?

Definition og Lovgivning

Paragraf 85 i serviceloven repræsenterer en central bestemmelse inden for dansk sociallovgivning. Denne paragraf danner grundlaget for socialpædagogisk støtte til personer med særlige behov. Lovgivningen er udformet for at sikre, at borgere med fysiske, psykiske eller sociale udfordringer får den nødvendige støtte til at føre en selvstændig og meningsfuld tilværelse.

Målgruppe og Berettigelse

Målgruppen for støtte efter paragraf 85 er bred og omfatter voksne med forskellige former for funktionsnedsættelser. Dette kan inkludere personer med handicap, psykiske lidelser, misbrugsproblemer eller andre sociale vanskeligheder. For at være berettiget til støtte efter paragraf 85 skal den enkelte have en anerkendt nedsættelse af fysiske eller psykiske funktioner, som væsentligt påvirker evnen til at udføre daglige aktiviteter.

Formål og Udmøntning

Formålet med paragraf 85 er at tilbyde støtte, der er tilpasset den enkeltes behov. Støtten skal fremme borgerens selvstændighed og sikre, at vedkommende kan blive i eget hjem så længe som muligt. Støtten kan omfatte praktisk hjælp, støtte til personlig pleje, eller hjælp til at deltage i sociale aktiviteter. Den skal udmøntes i et samarbejde mellem borgeren og kommunen, med fokus på individuelle behov og ønsker.

Tilvejebringelse af Støtte

Støtten efter paragraf 85 tilvejebringes oftest af kommunens socialforvaltning. Det er kommunen, der vurderer den enkeltes behov for støtte og fastsætter omfang og type af støtte. Denne proces indebærer en individuel vurdering, hvor der tages højde for den enkeltes særlige situation og behov.

Faglig Kvalitet og Personcentreret Tilgang

Ved levering af støtte efter paragraf 85 lægges der vægt på faglighed og kvalitet. Det er essentielt, at støtten er baseret på en personcentreret tilgang, hvor den enkeltes ønsker, behov og ressourcer er i centrum. Dette sikrer, at støtten bidrager til at styrke borgerens livskvalitet og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

Rettigheder og Klageadgang

Borgere, der modtager støtte efter paragraf 85, har visse rettigheder, herunder retten til at få en individuel vurdering og en personlig handleplan. Derudover er der mulighed for at klage over afgørelser vedrørende støtte, hvilket sikrer en retfærdig og gennemsigtig proces.

Sammenfatning

Paragraf 85 i serviceloven spiller en afgørende rolle i at sikre, at borgere med særlige behov får den nødvendige støtte til at leve selvstændigt og meningsfuldt. Denne bestemmelse afspejler en forpligtelse til at støtte de mest sårbare i samfundet og er et vigtigt redskab i den sociale indsats.

Klik her – for læse om lovgivning i forhold til støtte ordninger

Forventningsafstemning – vigtig for alle parter

Forventningsafstemning mellem S.T.O.P., kunde og borger, sikrer at vi nøjagtigt forstår og imødekommer de behov og krav, som kommuner og regioner har.

Men det er mindst lige så vigtigt, at borgerens individuelle behov og forventninger respekteres.

Gennem åben dialog etableres en fælles forståelsesramme, der understøtter målrettet og tilpasset støtte til borgeren.

Dette fremmer en gennemsigtig og tillidsfuld relation, hvilket er afgørende for at sikre, at alle parter arbejder sammen mod fælles mål.

Paragraf 85 møde, hvor fælles forventningsafstemmning er vigtig for alle parter.

KURSUS I KONFLIKTHÅNDTERING?

Vi er specialister i at forebygge udadreagerende adfærd, ved hjælp af vores konflikthåndtering og skånsom nødværge.

Vi underviser i at passe på sig selv, stadig med fokus på omsorg og tryghed for borgeren. Personalet skal sikkert hjem, hver dag og borgeren skal trives og have tryghed. Klik for at læse mere om vores kurser.

Mission

ALLE har ret til en tryg hverdag.

Vores mission gennemsyrer organisationen fra direktionen over Faglige Ledere og medarbejdere til borgere. Vi faciliterer tryghed i opgaverne. Det giver sikkerhed for både dig dit personale samt dem du skal hjælpe.

Vision

ALLE har ret til positiv fremtid.

Vores vision er at skabe en tryg og positiv fremtid i praksis. Synergien imellem faglighed og sikkerhed skaber den omsorg, vi gerne vil give både dig, dit personale samt dem du skal hjælpe.

Faglig Kvalitet og Personcentreret Tilgang

 

Grundlaget for Paragraf 85

Paragraf 85 i den danske servicelov er en fundamental bestemmelse, der adresserer behovet for socialpædagogisk støtte til voksne med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Dens primære mål er at sikre, at disse individer modtager den nødvendige hjælp til at føre en selvstændig og meningsfuld tilværelse.

Hvem er Berettiget til Paragraf 85?

Denne paragraf retter sig mod voksne, der oplever diverse udfordringer, der forhindrer dem i at fungere optimalt i deres daglige liv. Det kan inkludere personer med fysiske handicap, psykiske lidelser, eller dem, der står over for komplekse sociale udfordringer.

Indholdet af Paragraf 85

Under paragraf 85 tilbydes der en række forskellige former for støtte, herunder praktisk hjælp i hjemmet, støtte til personlig pleje, og hjælp til at deltage i sociale aktiviteter. Denne støtte er skræddersyet til den enkeltes behov og livssituation, hvilket sikrer en personcentreret tilgang.

Minskning af Udadreagerende Adfærd

Et nøgleelement i Paragraf 85 er at adressere og mindske udadreagerende adfærd. Ved at tilbyde stabil og konsekvent støtte, reduceres konflikter og stress, hvilket fører til et mere harmonisk liv for den enkelte.

STØTTEN TILPASSES LØBENDE

Vi forstår vigtigheden af at tilpasse støtten løbende for at imødekomme de skiftende behov hos hver enkelt borger. Vores tilgang er dynamisk og responsiv, hvilket sikrer, at støtten altid er relevant og effektiv. Gennem kontinuerlig dialog med borgere og deres netværk sikrer vi, at støtten afspejler individuelle ændringer i livssituationer og behov.

Ved at reevaluere og justere vores støtteplaner regelmæssigt, sikrer vi, at de til enhver tid er tilpasset borgerens aktuelle livsomstændigheder. Dette gælder både i hjemmet og i botilbud, hvor vi arbejder tæt sammen med andre fagpersoner for at sikre en helhedsorienteret tilgang. S.T.O.P. er dedikeret til at levere støtte, der ikke blot opfylder nuværende behov, men også fremmer langsigtede positive resultater for borgerne.

Fleksibel løsning

Vores fleksible tilgang betyder, at vi hurtigt kan justere vores interventioner i takt med, at nye udfordringer eller muligheder opstår. Ved at tilpasse støtten løbende sikrer vi, at hver borger modtager den mest passende og effektive støtte på ethvert tidspunkt i deres liv.

Gennem åben dialog etableres en fælles forståelsesramme, der understøtter målrettet og tilpasset støtte til borgeren.

Dette fremmer en gennemsigtig og tillidsfuld relation, hvilket er afgørende for at sikre, at alle parter arbejder sammen mod fælles mål.

Møder med borgeren omkring indsatsen i en paragraf 85, er vigtige for at støtten tilpasses det faktiske behov.

Oplevelse af Livstro og Trivsel

Paragraf 85 har også til formål at fremme livstro og trivsel hos borgere. Gennem socialpædagogiske metoder og individuel støtte skabes der en ramme, hvor borgeren kan opleve en øget følelse af værdighed og selvstændighed.

Ro ved at Bo Alene

For mange borgere er det afgørende at kunne bo alene, hvilket er en central del af støtten under Paragraf 85. Dette understøtter selvstændighed og er dybt konfliktnedtrappende, idet den enkelte får mulighed for at leve i et miljø, de selv kan kontrollere.

Paragraf 85’s Historie

Paragraf 85 blev indført i serviceloven som en del af en omfattende reform i 1998. Dette var et markant skridt i retningen af mere individualiserede og fleksible sociale ydelser i Danmark.

Varighed af Støtte under Paragraf 85

Støtten under paragraf 85 er ikke tidsbegrænset, men afhænger af den enkeltes behov og situation. Denne fleksibilitet sikrer, at støtten kan tilpasses over tid, alt efter hvordan den enkeltes situation udvikler sig.

Sammenfatning

Paragraf 85 i serviceloven er et vitalt redskab i den sociale indsats i Danmark. Den tilbyder skræddersyet og personcentreret støtte til dem, der står over for betydelige udfordringer i deres liv. Gennem denne støtte, bliver borgerne i stand til at opnå et mere selvstændigt, trygt og tilfredsstillende liv.

Ønsker du at høre mere, eller at bestille en indsats? Så kontakt os venligst på tlf. + 45 7199 3775 eller udfyld venligst nedenstående skema, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

FAQ – ofte stillede spørgsmål til PARAGRAF 85 (§ 85)

Hvad er Paragraf 85 i Serviceloven?

Paragraf 85 i den danske servicelov refererer til socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov. Denne bestemmelse sikrer, at personer med fysiske, psykiske, eller sociale udfordringer modtager den nødvendige hjælp til at fremme deres selvstændighed og livskvalitet i hverdagen.

Klik her – for at komme til toppen af siden om Paragraf 85

Hvem kan få en Paragraf 85?

Støtte under Paragraf 85 er beregnet til voksne borgere, der på grund af handicap, psykisk lidelse eller sociale problemer har behov for særlig støtte i dagligdagen. Det er op til den enkelte kommune at vurdere den enkeltes behov og berettigelse til støtte.

Klik her – for at komme til toppen af siden om Paragraf 85

Hvad indeholder en Paragraf 85?

En Paragraf 85 kan omfatte forskellige typer af støtte såsom praktisk hjælp i hjemmet, støtte til at deltage i sociale aktiviteter, personlig pleje, og vejledning. Indholdet er skræddersyet til den enkeltes specifikke behov og livssituation.

Klik her – for at komme til toppen af siden om Paragraf 85

Hvilke andre paragraffer findes der, som borgere kan få hjælp under?

Udover Paragraf 85, kan borgere også modtage støtte under andre paragraffer såsom Paragraf 83, der omhandler generel støtte og rådgivning, Paragraf 103 til midlertidigt ophold i botilbud, og Paragraf 107 for længerevarende ophold i botilbud.

Klik her – for at komme til toppen af siden om Paragraf 85

Hvor længe kan man få en Paragraf 85?

Varigheden af støtte under Paragraf 85 er ikke fastsat og afhænger af den enkeltes behov. Støtten revurderes løbende af kommunen for at sikre, at den fortsat er relevant og tilpasset borgerens aktuelle situation.

Klik her – for at komme til toppen af siden om Paragraf 85

Hvordan ansøger man om støtte under Paragraf 85?

For at ansøge om støtte under Paragraf 85, skal man kontakte sin lokale kommunes socialforvaltning. Her vil man gennemgå en behovsvurdering, som danner grundlag for afgørelsen om, hvilken støtte der kan tilbydes.

Klik her – for at komme til toppen af siden om Paragraf 85

Hvordan påvirker Paragraf 85 borgerens daglige liv?

Støtte under Paragraf 85 har til formål at forbedre den enkeltes daglige liv ved at tilbyde hjælp og støtte, der gør det muligt for borgeren at leve et så normalt og selvstændigt liv som muligt, trods eventuelle udfordringer.

Klik her – for at komme til toppen af siden om Paragraf 85

Persondatapolitik
Når du besøger vores hjemmeside, kan den gemme oplysninger gennem din browser fra specifikke tjenester, normalt i form af cookies. Her kan du ændre dine privatlivspræferencer. Bemærk venligst, at blokering af nogle typer cookies kan påvirke din oplevelse på vores hjemmeside og de tjenester, vi tilbyder.